جستجو
تماس با کارشناسان ما

02140660791

ورق سیاه – ورق آهن

جهت استعلام روز قیمت ورق آهن (قیمت ورق سیاه) تماس بگیرید:

ردیفضخامت(mm)حالتابعاد(m)کارخانهمحل تحویلقیمت
140رول1,00فولاد مبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید
240رول125,00فولاد مبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید
345رول1,00فولاد مبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید
445رول125,00فولاد مبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید
550رول1,00فولاد مبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید
650رول125,00فولاد مبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید
760رول1,00فولاد مبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید
860رول12,00فولاد مبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید
960رول125,00فولاد مبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید
1070رول1,00فولاد مبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید
1170رول125,00فولاد مبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید
1280رول1,00فولاد مبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید
1380رول125,00فولاد مبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید
1490رول1,00فولاد مبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید
1590رول125,00فولاد مبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید
161رول1,00فولاد مبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید
171رول125,00فولاد مبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید
1850رول125,00فولاد مبارکهانبار تهرانتماس بگیرید
1960رول125,00فولاد مبارکهانبار تهرانتماس بگیرید

ورق روغنی فولاد مبارکه اصفهان

ردیفضخامت(mm)حالتابعاد(m)کارخانهمحل تحویلقیمت
150رول125,00فولاد مبارکهانبار تهرانتماس بگیرید
258رول100,00فولاد مبارکهانبار تهرانتماس بگیرید
367رول1.225,00فولاد مبارکهانبار تهرانتماس بگیرید
470رول125,00فولاد مبارکهانبار تهرانتماس بگیرید
570رول782,00فولاد مبارکهانبار تهرانتماس بگیرید
670رول1.085,00فولاد مبارکهانبار تهرانتماس بگیرید
770st121,00فولاد مبارکهانبار تهرانتماس بگیرید
870رول1.255,00فولاد مبارکهانبار تهرانتماس بگیرید
980رول125,00فولاد مبارکهانبار تهرانتماس بگیرید
1080رول152,00فولاد مبارکهانبار تهرانتماس بگیرید
1180رول1.435,00فولاد مبارکهانبار تهرانتماس بگیرید
1280رول1.375,00فولاد مبارکهانبار تهرانتماس بگیرید
1390رول125,00فولاد مبارکهانبار تهرانتماس بگیرید
1490رول1,00فولاد مبارکهانبار تهرانتماس بگیرید
151رول125,00فولاد مبارکهانبار تهرانتماس بگیرید
161رول130,00فولاد مبارکهانبار تهرانتماس بگیرید
171رول130,00فولاد مبارکهانبار تهرانتماس بگیرید
1811رول112,00فولاد مبارکهانبار تهرانتماس بگیرید
19115رول113,00فولاد مبارکهانبار تهرانتماس بگیرید

ورق سیاه فولاد مبارکه

ردیفضخامت(mm)حالتابعاد(m)کارخانهمحل تحویلقیمت
18شیت2*6اکسین اهوازانبار اهوازتماس بگیرید
210شیت2*6اکسین اهوازانبار اهوازتماس بگیرید
312شیت2*6اکسین اهوازانبار اهوازتماس بگیرید
415شیت2*6اکسین اهوازانبار اهوازتماس بگیرید
520شیت2*6اکسین اهوازانبار اهوازتماس بگیرید
625شیت2*6اکسین اهوازانبار اهوازتماس بگیرید
730شیت2*6اکسین اهوازانبار اهوازتماس بگیرید
835شیت2*6اکسین اهوازانبار اهوازتماس بگیرید
940شیت2*6اکسین اهوازانبار اهوازتماس بگیرید
1045شیت2*6اکسین اهوازانبار اهوازتماس بگیرید
1150شیت2*6اکسین اهوازانبار اهوازتماس بگیرید
1260شیت2*6اکسین اهوازانبار اهوازتماس بگیرید
1320شیت2*12اکسین اهوازانبار اهوازتماس بگیرید
1410شیت2*12اکسین اهوازانبار اهوازتماس بگیرید
1515شیت2*12اکسین اهوازانبار اهوازتماس بگیرید
1620شیت2*12اکسین اهوازانبار اهوازتماس بگیرید
1760شیت2*12اکسین اهوازانبار اهوازتماس بگیرید
188شیت2*12اکسین اهوازانبار اهوازتماس بگیرید
1912شیت2*12اکسین اهوازانبار اهوازتماس بگیرید
2030شیت2*12اکسین اهوازانبار اهوازتماس بگیرید
2140شیت2*12اکسین اهوازانبار اهوازتماس بگیرید
2250شیت2*طول درخاستیاکسین اهوازانبار اهوازتماس بگیرید
2355شیت2*طول درخاستیاکسین اهوازانبار اهوازتماس بگیرید
2460شیت2*طول درخاستیاکسین اهوازانبار اهوازتماس بگیرید
2560شیت1/25*طولاکسین اهوازانبار اهوازتماس بگیرید

ورق اکسین اهواز st37

ردیفضخامت(mm)حالتابعاد(m)کارخانهمحل تحویلقیمت
12,00رول ST37عرض 1/25فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
22,00رول ST37عرض 1فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
33,00رول ST37عرض 1فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
425,00رول ST37عرض 1/25فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
54,00رول ST37عرض 1فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
63,00رول ST37عرض 1/25فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
73,00رول ST37عرض 1/5فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
84,00رول ST37عرض 1/5فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
95,00رول ST37عرض 1/5فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
106,00رول ST37عرض 1/5فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
118,00رول ST37عرض 1/5فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
1210,00رول ST37عرض 1/5فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
1312,00رول ST37عرض 1/5فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
1415,00رول ST37عرض 1/5فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
152,00شیتعرض 1فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
162,00شیتعرض 1/25فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
1718,00رول ST37عرض 1219فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
186,00رول ST37عرض مختلففولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
195,00رول ST37عرض 1/45فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
2010,00رول ST37عرض 1/25فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
214,00رول ST37عرض 1/25فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
225,00رول ST37عرض 1/25فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
2348,00رول ST37عرض 1/5فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
2425,00شیت1*2فولاد مبارکه اصفهانانبار تهرانتماس بگیرید
253,00شیت1.25*2.5فولاد مبارکه اصفهانانبار تهرانتماس بگیرید

ورق اکسین اهواز st52

ردیفضخامت(mm)حالتابعاد(m)کارخانهمحل تحویلقیمتنمودار
12,00رول1,00هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
222,00رول1,00هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
325,00رول1,00هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
428,00رول1,00هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
53,00رول1,00هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
635,00رول1,00هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
74,00رول1,00هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
84,00رول125,00هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
945,00رول1,00هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
1045,00رول1,00هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
115,00رول1,00هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
125,00رول125,00هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
1355,00رول1,00هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
1455,00رول125,00هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
156,00رول1,00هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
166,00رول125,00هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
177,00رول1,00هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
187,00رول125,00هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
198,00رول1,00هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
208,00رول125,00هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
219,00رول1,00هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
229,00رول125,00هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
231,00رول1,00هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
241,00رول125,00هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
25125,00رول1,00هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
26125,00رول125,00هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
2715,00رول1,00هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
2815,00رول125,00هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
292,00رول1,00هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
302,00رول125,00هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
3125,00رول1,00هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
3225,00رول125,00هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
334,00رول1,00هفت الماسانبار تهرانتماس بگیرید
344,00رول125,00هفت الماسانبار تهرانتماس بگیرید
355,00رول1,00هفت الماسانبار تهرانتماس بگیرید
365,00رول125,00هفت الماسانبار تهرانتماس بگیرید
3755,00رول1,00هفت الماسانبار تهرانتماس بگیرید
3855,00رول125,00هفت الماسانبار تهرانتماس بگیرید
396,00رول1,00هفت الماسانبار تهرانتماس بگیرید
406,00رول125,00هفت الماسانبار تهرانتماس بگیرید
417,00رول1,00هفت الماسانبار تهرانتماس بگیرید
427,00رول125,00هفت الماسانبار تهرانتماس بگیرید
438,00رول1,00هفت الماسانبار تهرانتماس بگیرید
448,00رول125,00هفت الماسانبار تهرانتماس بگیرید
459,00رول1,00هفت الماسانبار تهرانتماس بگیرید
469,00رول125,00هفت الماسانبار تهرانتماس بگیرید
471,00رول1,00هفت الماسانبار تهرانتماس بگیرید
481,00رول125,00هفت الماسانبار تهرانتماس بگیرید
49125,00رول1,00هفت الماسانبار تهرانتماس بگیرید
50125,00رول125,00هفت الماسانبار تهرانتماس بگیرید

ورق گالوانیزه هفت الماس

ردیفضخامت(mm)حالتابعاد(m)کارخانهمحل تحویلقیمت
115شیت2*12اکسین اهوازکارخانه اهوازتماس بگیرید
220شیت2*12اکسین اهوازکارخانه اهوازتماس بگیرید
325شیت2*12اکسین اهوازکارخانه اهوازتماس بگیرید
435شیت2*12اکسین اهوازکارخانه اهوازتماس بگیرید
540شیت2*12اکسین اهوازکارخانه اهوازتماس بگیرید
620شیت2*6اکسین اهوازکارخانه اهوازتماس بگیرید
725شیت2*6اکسین اهوازکارخانه اهوازتماس بگیرید
830شیت2*6اکسین اهوازکارخانه اهوازتماس بگیرید
960شیت2*6اکسین اهوازکارخانه اهوازتماس بگیرید
1010شیت2*6اکسین اهوازانبار اصفهانتماس بگیرید
1115شیت2*6اکسین اهوازانبار اصفهانتماس بگیرید
1220شیت2*6اکسین اهوازانبار اصفهانتماس بگیرید
1325شیت2*6اکسین اهوازانبار اصفهانتماس بگیرید
1430شیت2*6اکسین اهوازانبار اصفهانتماس بگیرید
1540شیت2*6اکسین اهوازانبار اصفهانتماس بگیرید
1625شیت12*2اکسین اهوازانبار تهرانتماس بگیرید
1735شیت12*2اکسین اهوازانبار تهرانتماس بگیرید
1810شیت2*6اکسین اهوازانبار تهرانتماس بگیرید
1912شیت2*6اکسین اهوازانبار تهرانتماس بگیرید
2015شیت2*6اکسین اهوازانبار تهرانتماس بگیرید
2120شیت2*6اکسین اهوازانبار تهرانتماس بگیرید
2225شیت2*6اکسین اهوازانبار تهرانتماس بگیرید
2330شیت2*6اکسین اهوازانبار تهرانتماس بگیرید
2435شیت2*6اکسین اهوازانبار تهرانتماس بگیرید
2540شیت2*6اکسین اهوازانبار تهرانتماس بگیرید

ورق گالوانیزه روی اندود

ردیفضخامت(mm)حالتابعاد(m)کارخانهقیمت
13,00رول1.000روی اندودتماس بگیرید
234,00رول1.000روی اندودتماس بگیرید
338,00رول1.000روی اندودتماس بگیرید
438,00رول1.250روی اندودتماس بگیرید
543,00رول1.000روی اندودتماس بگیرید
643,00رول1.250روی اندودتماس بگیرید
745,00رول1.250روی اندودتماس بگیرید
845,00رول1.000روی اندودتماس بگیرید
948,00رول1.000روی اندودتماس بگیرید
1048,00رول1.250روی اندودتماس بگیرید
1158,00رول1.000روی اندودتماس بگیرید
1258,00رول1.250روی اندودتماس بگیرید
1368,00رول1.250روی اندودتماس بگیرید
1468,00رول1.000روی اندودتماس بگیرید
157,00رول1.000روی اندودتماس بگیرید
167,00رول1.250روی اندودتماس بگیرید
178,00رول1.000روی اندودتماس بگیرید
189,00رول1.000روی اندودتماس بگیرید
191,00رول1.000روی اندودتماس بگیرید
20125,00رول1.000روی اندودتماس بگیرید

قیمت ورق آهن

قیمت ورق آهن گرم، سرد و استیل روز را در سایت بازرگانی تامین پایدار ببینید و ثبت سفارش کنید.
ورق آهن به آلیاژی که پایه آن از آهن است، گفته می‌شود. در واقع ورق آهن کالایی است که در صنایع مختلف کشور بسیار پرکاربرد است. بر اساس نوع استفاده، ورق‌های آهن انواع متنوعی دارند. در سایت بازرگانی تامین پایدار، قیمت ورق آهن به روز ارائه می‌شود.
یکی از انواع آهن آلات صنعتی و ساختمانی ورق سیاه است که در صنایع مختلف همچون؛ تجهیزات دریایی، انواع لوله و قوطی، سوله سازی، کشتی‌سازی، خودروسازی، تجهیزات نفت و گاز، لوازم خانگی، تانکرسازی، ساخت مخازن خاص و ساختمان‌سازی کاربرد دارد. در واقع ورق سیاه (Carbon Steel Plate) پُرمصرف‌ترین نوع پلیت و ورق آهنی به شمار می‌رود. در تولید این نوع ورق از نورد گرم صورت می‌گیرد و سطح ظاهری چندان جذابی ندارد. با توجه به اینکه این نوع ورق از فرآیند نورد گرم به دست می‌آید، به ورق نورد گرم نیز شناخته می‌شود که یک لایه اکسیدی روی آن را می‌پوشاند که رنگ آن مات و تیره است و به رنگ سیاه نزدیک است.
همین موضوع سبب شده تا از آن به عنوان ورق سیاه در بازار نام برده شود. این ورق بر اساس کاربرد، شکل ظاهری و نوع فولادی که در ساخت آن به کار می‌رود، دارای انواع مختلفی است. از ورق سیاه به شکل مواد اولیه جهت ساخت تجهیزات و محصولات مختلف در صنایع متفاوت بهره‌گیری می‌شود. اما نوسانات قیمت این ورق بر روی بازار تجهیزات و محصولاتی همچون ماشین‌آلات صنعتی و تانک‌ها به شدت اثرگذار است.
در ادامه به معرفی انواع ورق آهن، ویژگی‌ها، نحوه تولید و قیمت ورق آهن می‌پردازیم و مزایای خرید ورق سیاه و قیمت آن را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

قیمت ورق آهن - بازرگانی تامین پایدار

انواع ورق آهن بر اساس سایز

ورق‌های آهن را می‌توان بر اساس مولفه‌هایی همچون سایز، ضخامت و مساحت به انواع مختلف تقسیم کرد. قیمت ورق آهن براساس این مولفه‌ها، مختلف است. این اوراق در ابعاد مختلف، با طول و عرض‌های متفاوت تولید می‌شوند و هر یک، از ضخامت و وزن‌ متفاوتی برخوردارند. به لحاظ اَبعاد، ورق‌های آهن دارای ابعاد زیرند:

 • طول 2 متر و عرض 1 متر
 • ابعاد 1 در 6
 • ابعاد 1.25 در 2.5
 • ابعاد 1.5 در 6
 • ابعاد 2 در 6

این ورق‌ها با ضخامت‌های متعددی تولید می‌شوند و کاربردهای صنعتی متفاوتی نیز دارند. ضخامت ورق‌های آهنی معمولاً از 0.4 میلی‌متر تا 10 میلی‌متر است و دارای چگالی مختلفی هستند. اما به طور کلی می‌توان این ورق‌ها را براساس سایز، به چند دسته ورق سیاه 1 میل، 1.25، 1.5و 2 تقسیم کرد.
به‌دلیل نوسانات قیمت ورق آهن در بازار، نرخ ثابتی برای ورق آهن یک میل نمی‌توان مشخص کرد. قیمت ورق آهن در زمان‌ها و فصول مختلف سال، عمدتاً متفاوت است. بنابراین بهتر است پس از بررسی قیمت ورق آهن در سایت‌های مختلف، بازار و مقایسه نرخ‌ها، به خرید این کالا اقدام نمایید.
ورق آهن یک میل از جمله ورق‌های پُر استفاده در صنایع مختلف است که بیشتر به صورت سفارشی و برای استفاده در موارد خاص تولید می‌شود. قیمت ورق آهن یک میل، بر اساس ضخامت و نوع کارخانه سازنده آن محاسبه می‌گردد. قیمت ورق آهن 1 میل، همچنین تحت تاثیر عوامل متفاوتی قرار دارد که از جمله آنها به وجود تقاضای بازار برای خرید این محصول می‌توان اشاره کرد.
چنانچه میزان تقاضا برای خرید این کالا زیاد باشد، ممکن است قیمت ورق آهن 1 میل بالاتر برود. افزون بر این، هزینه مواد اولیه‌ای که برای ساخت این نوع ورق به کار می‌رود همچون سنگ آهن، بر قیمت ورق آهن 1 میل اثرگذار است و اگر این هزینه افزایش پیدا کند، قیمت نهایی این ورق هم افزایش پیدا می‌کند.
قیمت ورق سیاه ضخامت 1.5، نیز ممکن است روزانه با تغییر نرخ آهن، نوسان داشته باشد و در برندهای مختلف با در نظر گرفتن کیفیت ساخت، دقت ابعاد این ورق و و با نوسانات هر روزه بازار، قیمت ورق سیاه ضخامت 1.5 قابل تغییر و متفاوت است. برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه قیمت ورق آهن در انواع مختلف، با همکاران ما تماس بگیرید و از تجربه یک خرید موفق لذت ببرید.

قیمت ورق آهن - بازرگانی تامین پایدار

ویژگی‌های ورق آهن

فلز آهن مستحکم و با دوام است و خواص مطلوب متعددی دارد. البته با توجه به نوعِ این ورق، فلزات دیگری با میزان درصد مشخص با آن ترکیب می‌شوند، و این موضوع بر قیمت ورق آهن اثرگذار است. حتما می‌دانید که ورق آهن براساس فرآیند نورد گرم و سرد و با روش‌های مختلف و متنوعی تولید می‌شوند.
دانستن مشخصات و ویژگی‌های ورق استاندارد و با کیفیت به انتخاب محصول مناسب کمک می‌کند. در واقع چنانچه قرار است در صنعت خاصی از این ورق‌ها استفاده نمایید باید با ویژگی‌های انواع ورق آشنایی داشته باشید تا نوع مناسب را برگزینید. اگر قصد خرید ورقی مطلوب و با کیفیت استاندارد را دارید، برخی نکات را هنگام خرید این کالا در نظر بگیرید.
ورق‌های آهن عمدتا دارای مشخصه و ویژگی‌های زیر هستند:
1)انعطاف‌پذیری مطلوب
2)سختی مناسب
3)استحکام بالا
هر ورق آهن دارای میزانی از این سه ویژگی است و این مساله در قیمت ورق آهن نیز اثرگذار است. چنانچه علاقمندید با ویژگی‌های یک ورق آهن خوب بیشتر آشنا شوید باید بدانید که قصد استفاده از چه نوع ورقی را در چه زمینه‌ای دارید. با مشخص‌شدن نوع ورق و نحوه کاربرد آن قادر خواهید بود تا درباره ویژگی‌های محصولی که قصد خرید آن را دارید، تصمیم درستی اتخاذ نمایید.
گرچه قیمت ورق آهن دارای همه این ویژگی‌ها ممکن است گران‌تر باشد، اما ارزش خرید دارد. مثلا اگر می‌خواهید روی یک سطح صاف و بی‌چروک از این اوراق استفاده کنید، نوع ورق گالوانیزه که برای استفاده در مناطق مرطوب بیشتر مورد استفاده است، انتخاب بهتری به نسبت ورق روغنی یا سیاه خواهد بود.

یکنواختی سطح این نوع ورق‌ها و زبر بودن‌شان، فاکتور دیگری است که هنگام خرید باید به آن توجه کافی داشته باشید، اگر وجود این دو مولفه به اندازه کافی نباشد سبب ایجاد مشکل برای پروژه‌هایی خواهد شد که از این ورق در آنها استفاده می‌کنید، زیرا میزان اصطکاک لازم را در طول فرایندهای مختلف انجام پروژه‌ها به وجود نمی‌آورد. دارا بودن این مولفه‌ها همچنین بر قیمت ورق آهن مستقیما اثرگذار است.
از ویژگی‌های دیگر یک ورق آهن خوب، داشتن فرورفتگی و برآمدگی اندک است. یک دست بودن سطح ورق‌های آهن هم، نشانگر کیفیت بالای آنهاست و این فاکتور نیز به طور مستقیم روی قیمت ورق آهن اثرگذاری دارد. برای آگاهی از قیمت ورق آهن بر اساس ویژگی‌های ذکر شده با مشاورین ما تماس بگیرید تا خدمات تخصصی دریافت کنید. همچنین می‌توانید جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه قیمت ورق آهن به مطالعه دقیق مطالب درج شده در فروشگاه بپردازید.

خرید ورق سیاه - بازرگانی تامین پایدار

مزایای خرید ورق سیاه

برای آشنایی با مزایای خرید ورق آهن، ابتدا باید با انواع این محصول آشنا شوید تا بسته به نیازی که این کالا را برای آن خریداری می‌کنید و آگاهی از قیمت ورق آهن، نسبت به خرید آن اقدام نمایید.
همانطور که در بالا هم گفته شد، ورق سیاه که به آن ورق گرم نیز گفته می‌شود، طی فرایند نورد گرم ساخته می‌شود و در دمایی افزون بر ۹۳۰ درجه‌ی سانتیگراد با عملیات نورد فشاری از خاصیت فرم‌پذیری برخوردار می‌گردد. انواع ورق آهن سیاه شامل: ورق سیاه رول شده، ورق سیاه فابریک یا شیت، ورق سیاه معمولی و ورق سیاه صنعتی است که هر نوع، دارای قیمت ورق آهن مجزا می‌باشد.
ویژگی هر ورق سیاه که در بالا بدان‌ها اشاره کردیم، سبب شده تا این محصول دارای مزایایی باشد که از جمله آنها می‌توان به قابلیت ماشین‌کاری، ارتجاع پذیری خوب، مقاومت کششی بالا و استحکام بالا اشاره کرد. وجود هر یک از این مزیت‌ها هم به نوبه خود بر روی قیمت ورق آهن می‌تواند اثرگذار باشد.
قیمت ورق آهن در بازرگانی تامین پایدار، با داشتن تمام مزایای بالا برای مصرف‌کنندگان بسیار مقرون به صرفه است. قیمت ورق آهن در انواع مختلف برای خرید شما مشتریان گرامی در بازرگانی تامین پایدار به آسانی میسر شده است. جهت آگاهی از قیمت ورق آهن گزینه‌ای هوشمندانه را برگزیده‌اید، همکاران ما با صبر و شکیبایی اطلاعات لازم را در اختیار شما خواهد گذاشت.

نحوه تولید ورق آهن

معمولاً ورق سیاه را به دو روش نورد گرم و نورد سرد از شمش فولاد می‌سازند. در ادامه توضیح خواهیم داد که این فرایند چگونه روی می‌دهد و نورد گرم و سرد چیست. به منظور دریافت اطلاعات کاملی در این زمینه، با ما همراه باشید.

نورد گرم به چه معناست؟

نورد گرم به روش‌ رایج تولید انواع مقاطع فولادی گفته می‌شود که از آن برای ساخت موادی همچون؛ لوله مانیسمان و ورق سیاه استفاده می‌شود. طی این روش در مرحله نخست شمش فولاد را به دمای شکل پذیری یا زیر دمای ذوب می‌رسانند، سپس شمش فولاد آلودگی زدایی می‌گردد و نورد به دست آمده به شکل نهایی آماده است. بعد از این دو مرحله، خنک کاری انجام می‌شود و محصول نهایی در اندازه‌های معین برش می‌خورد و بسته‌بندی می‌گردد.
می توان گفت تمامی مراحل در تولید ورق سیاه نیز طبق همین روال دنبال می‌گردد.
تولید و ساخت ورق سیاه به روش نورد گرم دارای چهار مرحله می‌باشد:
1.مرحله حرارت دادن تا دمای شکل پذیری
2. مرحله شکل دادن
3.مرحله پوسته زدایی کردن
4.مرحله نورد، آنیل، خنک کاری و در پایان آخرین مرحله کلاف پیچ خواهد بود.

اما نورد سرد به چه معناست؟

به فرایندی گفته می‌شود که در آن، فلز در دماهای پایین‌تر از دمای تبلور، به واسطه غلتک‌ها عبور داده می‌شود. طی این مرحله بعد از فشرده شدن و کشیده شدن فلز، میزان سختی آن و نیز قدرت تسلیم‌اش افزایش زیادی خواهد یافت. برعکس نورد گرم، فرآیند نورد سرد در یک دمای محیط طبیعی صورت می‌پذیرد.
جهت استعلام قیمت ورق آهن نورد گرم می‌توانید با همکاران ما در بازرگانی تامین پایدار تماس حاصل نمایید. اگر به دنبال کسب اطلاعات دقیقی در زمینه قیمت ورق آهن نورد سرد هستید، مشاوران ما اطلاعات جامعی را در این زمینه به شما ارائه خواهند داد تا با آگاهی سریع از قیمت ورق آهن، خرید خوبی را در این زمینه تجربه کنید.

خرید ورق سیاه - بازرگانی تامین پایدار

قیمت ورق سیاه کارخانه

فعالان عرصه صنعت همیشه علاقمند به دریافت اطلاعات کافی از قیمت ورق سیاه هستند. معمولا عواملی همچون نوع، نوع مواد اولیه، برند تجاری تولیدکننده، تکنولوژی به‌کار رفته در روند ساخت،اندازه، ضخامت، ابعاد ورق و کیفیت محصول نهایی بر قیمت ورق آهن کارخانجات اثرگذارند.
کارخانجات متعددی از جمله فولاد مبارکه، فولاد اکسین خوزستان، فولاد گیلان، فولاد کاویان، فولاد صبا و فولاد اصفهان به تولید ورق سیاه می‌پردازند. جهت کسب آگاهی از قیمت ورق آهن این کارخانجات می‌توانید از کارشناسان ما اطلاعات کافی را دریافت نمایید. قیمت‌ها در سایت ما لحظه‌ای به روز می‌شوند.
البته بهتر است به خرید ورق سیاه مناسبی اقدام کنید که صاف‌ و از قابلیت گونیا بودن برخوردار باشد و به ابعاد دقیق ورق‌ها دقت داشته باشید تا کالای مناسب با نیاز خود را خریداری کنید. اغلب اوقات، قیمت ورق آهن افزون بر کیفیت این محصول برای خریدان مهم بوده و هست. قیمت ورق آهن عمدتاً تحت تاثیر عوامل متعددی همچون؛ نوسانات قیمت ارز، تصمیم‌گیری‌های خُرد و کلان در سطح اقتصاد کشور می‌باشد که می‌تواند قیمت ورق آهن را تحت تاثیر قرار دهد. مولفه‌هایی که بدان‌ها اشاره کردیم سبب شده‌اند تا در زمینه قیمت ورق آهن، هیچ‌گاه خریداران یک ثبات نظامند قیمت را تجربه نکنند.
برای آگاهی دقیق از قیمت ورق آهن به عنوان یک خریدار، همواره باید بازار را رصد نمود تا متناسب با اوضاع حاکم بر قیمت ورق آهن در بازار برای خرید، تصمیم‌گیری کرد. در بازرگانی تامین پایدار، به عنوان یک پایگاه اطلاعاتی دقیق می‌توانید به طور مداوم قیمت ورق آهن را از سایت کارخانه‌های ارائه‌دهنده این کالا را رصد و اطلاعات دقیقی در این زمینه به دست آورید.

بیشتر بخوانیم: قیمت ورق آجدار 

قیمت ورق آهن

روش تولید ورق سیاه و نوع آن می‌تواند بر قیمت ورق سیاه تمام شده، اثرگذار باشد. از جمله عواملی که بر قیمت ورق آهن موثر است می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • میزان عرضه و تقاضا از جمله عوامل مهمی است که با افزایش آن قیمت ورق آهن افزایش می‌یابد.
 • اندازه و سایز ورق نیز بر قیمت ورق آهن اثرگذار است، به این شکل که هر چقدر ضخامت ورق بالاتر باشد، هزینه خرید ورق آن افزایش خواهد داشت. برای مثال ورق یک و نیم میل از ورق6 میل طبیعتاً ارزان تر خواهد بود.
 • قیمت جهانی ورق آهن و نوسانات نرخ ارز نیز می‌تواند سبب افزایش و یا کاهش قیمت ورق آهن باشد.
 • نوع استاندارد مورد استفاده در ساخت ورق آهن نیز می‌تواند بر قیمت ورق آهن اثر بگذارد.
 • هزینه بارگیری، حمل و نقل و ارسال شرکت‌های تولید کننده ورق آهن نیز بر قیمت ورق آهن اثر گذار است.
قیمت ورق آهن - بازرگانی تامین پایدار

جهت کسب آگاهی در زمینه قیمت ورق آهن کیلویی در انواع ضخامت و استعلام قیمت ورق آهن با همکاران ما در بازرگانی تامین پایدار تماس حاصل نمایید. همچنین می توانید به منظور کسب طلاع دقیق‌تر از قیمت ورق سیاه امروز با شماره‌های درج شده بر روی سایت ما تماس بگیرید تا از قیمت ورق آهن امروز به صورت لحظه‌ای آگاهی یابید.

قیمت ورق آهن کیلویی

بازرگانی تامین پایدار امکان دسترسی مطلوب و قیمت تضمین‌شده ورق آهن را برای خریداران گرامی میسر کرده است. اگر نیاز به کسب اطلاع از قیمت ورق آهن کیلویی دارید بازرگانی تامین پایدار، بستر آنلاینی برای استعلام قیمت به روز این محصول است که محصولات متنوعی را با قیمت‌های مناسب ارائه می‌دهد. علاوه بر این، پلت فرم ما 24 ساعته در دسترس است و در هر ساعتی از شبانه روز می‌توانید به قیمت ورق آهن به شکل عمده دسترسی داشته باشید.
اگر برایتان سوال پیش آمده است که ورق آهن کیلویی چند است، به سایت ما مراجعه کنید. صنایع مختلفی از جمله خودروسازی، هوافضا، ساخت و ساز و سوارکاری وجود دارند که از ورق آهن استفاده می‌کنند و آگاهی از قیمت ورق آهن کیلویی برایشان مهم است. در صنعت خودرو از ورق آهن برای ساخت بدنه خودروها استفاده می‌شود.
همچنین از ورق‌های آهن در ساختمان سازی برای ساخت سقف و ناودان‌ها استفاده می‌شود. علاوه بر این، در صنعت سوارکاری از این ورق برای تزئین زین و سایر وسایل سوارکاری استفاده می‌گردد. قیمت ورق آهن عمده به ازای هر کیلوگرم برای ساخت ماشین آلات خاص یا قطعات مورد نیاز در صنایع دیگر را از ما بخواهید. قیمت کیلویی ورق آهن کف قیمت بازار در سایت ما قابل مشاهده است. جهت استعلام قیمت هر کیلو آهن امروز از طریق وب سایت بازرگانی تامین پایدار به راحتی می‌توانید به جدیدترین نرخ‌های روز دسترسی داشته باشید.

قیمت ورق آهن تهران

مواد معدنی و انرژی برای اقتصاد ایران اهمیت زیادی دارد. ما اینجا هستیم تا خریداران را با تامین کنندگان انواع ورق آهن معتبر و واجد شرایط ایران مرتبط کنیم. خرید یا فروش ورق آهن هرگز کار آسانی نبوده است! اگر قصد خرید و قیمت ورق آهن تهران را دارید، می‌توانید قیمت ورق آهن سیاه ما را با سایر تولید کنندگان مقایسه کنید و بعد به خرید اقدام نمایید.
دریافت قیمت ورق آهن (ورق سیاه) به صورت لحظه‌ای را از کارشناسان ما بخواهید. در کلیه دفاتر فروش ما همکاران آماده ارائه قیمت ورق آهن به شکل دقیق و سریع به شما هستند و به راحتی می‌توانید استعلام قیمت ورق آهن در انواع مختلف را در سایت ما بیابید.
فروشگاه بازرگانی تامین پایدار به تهیه و پخش انواع ورق آهن می پردازد و در ارائه طیف متنوعی از انواع ورق آهن همچون؛ ورق سیاه، روغنی و گالوانیزه تخصص دارد. هدف ما تهیه و پخش انواع ورق آهن در بازار داخلی و خارج از کشور است و در این زمینه سال‌ها کسب تجربه کرده‌ایم.
ما معمولا موجودی خود را ثابت نگه می‌داریم و مجهز به انبارهای مدرن در مقیاس بزرگ در فضای باز و سرپوشیده هستیم تا همیشه به محصولات مورد نیازی‌تان دسترسی داشته باشید. بازرگانی تامین پایدار امکان خرید آنلاین و حضوری این محصول را با حفظ کیفیت بالا، کمترین قیمت و ارائه سریع‌ترین خدمات برای مشتریان فراهم آورده است.
ارسال سریع و دقیق، مطابقت کالا با مشخصات دقیق درج شده در سایت و قیمت حمل و نقل پایین و استثنائی از مشخصه‌های کیفیت کار ماست. برای آگاهی از قیمت ورق سیاه تهران با همکاران ما ارتباط بگیرید.

قیمت انواع ورق آهن

یکی از محصولات مهم فولادی به شکل ورق، ورق‌های روغنی، سیاه و گالوانیزه است که به طور گسترده در بخش‌های مهم صنعت به کار می‌رود. این ورق‌ها در اندازه‌های مختلف و انواع بادوام در فروشگاه بازرگانی تامین پایدار عرضه شده‌اند. ما طیف وسیعی از ورق آهن عرضه می‌کنیم.
برای کسب اطلاع از قیمت ورق آهن توسط کارخانجات و مراکز معتبر می‌توانید به جدول زیر مراجعه نمایید تا بتوانید در مورد خریدی موفق، تصمیم آگاهانه بگیرید. در این جدول قیمت ورق آهن تمام کارخانه‌ها قابل بررسی است. با مشاهده قیمت روز ورق در جدول زیر بر اساس نوع ورق مورد نیاز و کارخانه تولیدکننده می توانید اطلاعات خوبی برای خرید محصول مورد نظرتان بیابید.

قیمت ورق آهن - بازرگانی تامین پایدار

هنگام خرید ورق آهن به این نکات توجه کنید

هنگام خرید ورق آهن باید به چند نکته مهم دقت نظر داشته باشید و از تجربه افرادی که قبلاً این محصول را از برند خاصی تهیه کرده‌اند استفاده کنید تا انتخابی هوشمندانه و دقیق داشته باشید.
به نکات زیر هنگام خرید این محصول توجه نمایید:

 • مکانی که قرار است ورق در آن به کار گرفته شود
 • توجه به مشخصات دقیق ورق مورد تقاضا
 • مشورت گرفتن و استفاده از نظرات دیگران قبل از خرید
 • وزن ورق آهنی
 • میزان هزینه ای که قرار است بپردازید
 • گرفتن استعلام قیمت ورق آهن

نخستین مساله‌ای که هنگام خرید این محصول باید در نظر بگیرید، این است که ورق را در چه مکانی می‌خواهید مورد استفاده قرار دهید، توجه به این موضوع به شما کمک می‌کند تا انتخاب صحیحی هنگام گزینش نوع ورق مورد نیازتان داشته باشید. سپس به مشخصه‌های محصول متناسب با پروژه‌ای که قرار است در آن مورد استفاده قرار گیرد، توجه کنید. بسیاری از برندهای مختلف با کیفیت‌های متفاوت به تولید و پخش این کالا اقدام می‌کنند. توجه به مشخصات محصول سبب می‌شود دچار سردرگمی در انتخاب نشوید.
همچنین مشورت کردن و مطالعه نظرات افرادی که این محصول را قبلاً خریداری کرده‌اند به ویژه در فروشگاه‌های اینترنتی، سبب می‌شود بودجه‌تان به هدر نرود و سوالات ذهنی‌تان درباره ویژگی‌های محصول از دیدگاه دیگران پاسخ داده شود.
نکته دیگری که هنگام خرید این محصول باید در نظر داشته باشید، وزن آن است. با مطالعه جداول وزنی ورق، می‌توانید انتخاب درستی برای خرید این محصول داشته باشید. هنگام خرید، حتما به بودجه و میزان هزینه‌ای که برای خرید می‌توانید صرف کنید هم، دقت نظر داشته باشید و نوسانات قیمت ارز و شرایط حاکم بر بازار را برای داشتن یک خرید موفق و هوشمندانه بسنجید.
همچنین قیمت ورق آهن در جهان نیز دستخوش تغییرات لحظه‌ای قیمت است، بهتر است به قیمت ورق آهن جهانی هم نیم نگاهی داشته باشید.

خرید ورق آهن

قیمت ورق آهن، زمانی‌که قصد خرید آن را دارید معمولا بر اساس مولفه‌هایی همچون ضخامت، حالت، ابعاد و کارخانه سازنده می‌تواند متغیر باشد. مسلماً خرید ورق آهن کیلویی به ویژه برای افرادی که قصد استفاده از این محصول در پروژه‌های بزرگ و یا صنایع گسترده را دارند، مقرون به صرفه‌تر است.
ورق آهن 1 میل و 1.5 میل، جزو محصولات فولادی پرمصرف در اغلب صنایع‌اند که توسط کارخانه‌های مختلفی تولید می‌شوند. قیمت خرید ورق سیاه 1.5 میل و خرید ورق آهن 1 میل به کارخانه سازنده و ابعاد آن، قیمت فولاد خام، هزینه تولید، نرخ ارز و تقاضا و عرضه در بازار بستگی دارد. قیمت خرید ورق سیاه 1.5 میل و خرید ورق آهن 1 میل در فروشگاه بازرگانی تامین پایدار بدون در نظر گرفتن 9% ارزش افزوده کالا اعلام شده است و بعداً در فاکتور قیمت ورق آهن نهایی محاسبه می‌گردد.

خرید انواع ورق سیاه از بازرگانی تامین پایدار

فروشگاه بازرگانی تامین پایدار جزو تامین کنندگان برتر ورق آهن با کیفیت بالا و پیشرو در عرضه ورق آهن است. در فروشگاه ما امکان خرید ورق سیاه فولاد مبارکه، خرید ورق سیاه اصفهان و تولیدات سایر کارخانجات وجود دارد. کیفیت ورق‌های آهن موجود در فروشگاه ما به این معنی است که انواع ورق‌های آهن با بهترین کارایی ممکن عرضه شده است.
جهت ثبت سفارش آنلاین یا تلفنی برای تحویل گرفتن 1 تا 3 روزه این محصول، با همکاران ما تماس بگیرید.
تیم متخصص ما آماده است تا در هرحوزه‌ای که به مشورت آنها نیاز داشته باشید، مشاوره و راهنمایی تخصصی به شما ارائه نمایند. ما به عنوان یک فروشنده پیشرو ورق آهن، طیف متنوعی از این محصول را برای خرید حضوری و آنلاین متناسب با شغل شما عرضه کرده‌ایم. همچنین امکان ارسال بار شما از انبار کارخانه و انبار تهران فروشگاه به سراسر ایران وجود دارد.

قیمت ورق آهن - بازرگانی تامین پایدار

ورق گالوانیزه: به آهنی که به وسیله روی پوشش داده می‌شود ورق گالوانیزه می‌گویند. ویژگی در طراحی این ورق آن است که حتی اگر پوشش آن دچار شکستگی شده و یا از بین برود، دچار زنگ زدگی آهن نخواهد شد و از این امر محفوظ است این از ویژگی‌های ورق گالوانیزه است.

ورق گالوانیزه 

مشتری گرامی هر نوع ورق گالوانیزه مورد نیاز در هر ابعاد و برش دلخواه شما ، قابل ارائه می باشد. این خدمات شامل برش و صفحه پلیت با هر گونه عملیات سوراخ کاری و غیره میباشد مشتریان گرامی آبکاری گالوانیزه گرم و سرد جهت کلیه فلزات آهنی انجام می شود. 
قیمت انواع ورق

ورق گالوانیزه فولاد مبارکه اصفهان 

گروه شرکت‌های فولاد مبارکۀ اصفهان در حال حاضر مواد اولیۀ بیش از ۳٬۰۰۰ کارخانه و کارگاه تولیدی کشور در صنایع لوله و پروفیل، نفت و گاز و پتروشیمی، خودرو، موتورهای الکتریکی، لوازم خانگی، فلزی سبک و سنگین، ساختمانی، غذایی، کشتی‌سازی و سازه‌های دریایی و… را تأمین می‌نماید. شرکت هر ساله بخشی از محصولات خود را در راستای ارتقای کیفیت، برآورده نمودن نیازهای ارزی و حضور مستمر در بازارهای جهانی و توسعۀ آن صادر می‌کند و با توجه به اعتبار کسب شده در بازار جهانی هم‌اکنون پتانسیل و اعتبار لازم جهت صادرات به بیش از ۳۸ کشور جهان را دارد. 

بسیاری از سازنده های کشور به دنبال قیمت ورق گالوانیزه برش خورده و قیمت ورق سیاه برش خورده می‌باشند. اما تفاوت ورق گالوانیزه با سایر ورق ها گالوانیزه چیست؟ ابتدا باید بدانید که دشمن اصلی سازه‌ها و محصولات فلزی ورق گالوانیزه به ویژه محصولات آهنی رطوبت است. ساختمان‌های فلزی، در برابر صدمات یا آسیب‌هایی مانند آتش‌سوزی، طوفان و باران‌های سیل ‌آسا بسیار مقاوم هستند؛ با این حال اگر به خوبی پوشش داده نشوند، رطوبت در طولانی مدت باعث زنگ‌زدگی صفحات گالوانیزه می‌شود
یکی از مهم‌ترین مولفه‌ها در ساختمان سازی قیمت ورق گالوانیزه ساختمانی می‌باشد. اما باید بدانید که ورق‌های گالوانیزه فقط صرفا در ساختمان استفاده نمی‌شوند و برخی از انواع آن در صنعت کاربرد دارند مانند ورق آلیاژی که در صنعت نفت و گاز و کشتی رانی کاربرد دارد از این رو برای خرید بهتر باید به این نکته توجه داشته باشید که به کدام ورق نیاز دارید.
برای استعلام قیمت ورق سیاه برش خورده، قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه اصفحان، قیمت ورق ساختمانی، قیمت ورق گالوانیزه برش خورده و… می‌توانید با کارشناسان ما در گروه مرکزی تماس حاصل فرمایید.

خرید ورق سیاه - بازرگانی تامین پایدار

مشتری گرامی
برای اطلاع از قیمت و شرایط تحویل از طریق تلفن با شماره‌های ۰۹۱۲۴۶۰۳۱۹۶ (مدیریت) – ۶۶۱۴۳۸۸۱_۰۲۱ – ۶۶۱۴۶۹۷۴_۰۲۱  با کارشناسان واحد فروش ارتباط برقرار نمایید.

نظرتان راجع به این نوشته
شاید این نوشته نیز مورد علاقه شما باشد
دیدگاه کاربران در رابطه با
بررسی روش‌های نوین بازیافت ضایعات آهنی