جستجو
تماس با کارشناسان ما

02140660791

قیمت ورق سیاه برش‌ خورده

جهت استعلام روز قیمت ورق سیاه برش خورده لطفا تماس بگیرید

ردیفضخامت(mm)حالتابعاد(m)کارخانهمحل تحویلقیمت
140رول1,00فولاد مبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید
240رول125,00فولاد مبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید
345رول1,00فولاد مبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید
445رول125,00فولاد مبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید
550رول1,00فولاد مبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید
650رول125,00فولاد مبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید
760رول1,00فولاد مبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید
860رول12,00فولاد مبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید
960رول125,00فولاد مبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید
1070رول1,00فولاد مبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید
1170رول125,00فولاد مبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید
1280رول1,00فولاد مبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید
1380رول125,00فولاد مبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید
1490رول1,00فولاد مبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید
1590رول125,00فولاد مبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید
161رول1,00فولاد مبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید
171رول125,00فولاد مبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید
1850رول125,00فولاد مبارکهانبار تهرانتماس بگیرید
1960رول125,00فولاد مبارکهانبار تهرانتماس بگیرید

ورق سیاه فولاد مبارکه

ردیفضخامت(mm)حالتابعاد(m)کارخانهمحل تحویلقیمت
150رول125,00فولاد مبارکهانبار تهرانتماس بگیرید
258رول100,00فولاد مبارکهانبار تهرانتماس بگیرید
367رول1.225,00فولاد مبارکهانبار تهرانتماس بگیرید
470رول125,00فولاد مبارکهانبار تهرانتماس بگیرید
570رول782,00فولاد مبارکهانبار تهرانتماس بگیرید
670رول1.085,00فولاد مبارکهانبار تهرانتماس بگیرید
770st121,00فولاد مبارکهانبار تهرانتماس بگیرید
870رول1.255,00فولاد مبارکهانبار تهرانتماس بگیرید
980رول125,00فولاد مبارکهانبار تهرانتماس بگیرید
1080رول152,00فولاد مبارکهانبار تهرانتماس بگیرید
1180رول1.435,00فولاد مبارکهانبار تهرانتماس بگیرید
1280رول1.375,00فولاد مبارکهانبار تهرانتماس بگیرید
1390رول125,00فولاد مبارکهانبار تهرانتماس بگیرید
1490رول1,00فولاد مبارکهانبار تهرانتماس بگیرید
151رول125,00فولاد مبارکهانبار تهرانتماس بگیرید
161رول130,00فولاد مبارکهانبار تهرانتماس بگیرید
171رول130,00فولاد مبارکهانبار تهرانتماس بگیرید
1811رول112,00فولاد مبارکهانبار تهرانتماس بگیرید
19115رول113,00فولاد مبارکهانبار تهرانتماس بگیرید

ورق سیاه فولاد مبارکه

ردیفضخامت(mm)حالتابعاد(m)کارخانهمحل تحویلقیمت
18شیت2*6اکسین اهوازانبار اهوازتماس بگیرید
210شیت2*6اکسین اهوازانبار اهوازتماس بگیرید
312شیت2*6اکسین اهوازانبار اهوازتماس بگیرید
415شیت2*6اکسین اهوازانبار اهوازتماس بگیرید
520شیت2*6اکسین اهوازانبار اهوازتماس بگیرید
625شیت2*6اکسین اهوازانبار اهوازتماس بگیرید
730شیت2*6اکسین اهوازانبار اهوازتماس بگیرید
835شیت2*6اکسین اهوازانبار اهوازتماس بگیرید
940شیت2*6اکسین اهوازانبار اهوازتماس بگیرید
1045شیت2*6اکسین اهوازانبار اهوازتماس بگیرید
1150شیت2*6اکسین اهوازانبار اهوازتماس بگیرید
1260شیت2*6اکسین اهوازانبار اهوازتماس بگیرید
1320شیت2*12اکسین اهوازانبار اهوازتماس بگیرید
1410شیت2*12اکسین اهوازانبار اهوازتماس بگیرید
1515شیت2*12اکسین اهوازانبار اهوازتماس بگیرید
1620شیت2*12اکسین اهوازانبار اهوازتماس بگیرید
1760شیت2*12اکسین اهوازانبار اهوازتماس بگیرید
188شیت2*12اکسین اهوازانبار اهوازتماس بگیرید
1912شیت2*12اکسین اهوازانبار اهوازتماس بگیرید
2030شیت2*12اکسین اهوازانبار اهوازتماس بگیرید
2140شیت2*12اکسین اهوازانبار اهوازتماس بگیرید
2250شیت2*طول درخاستیاکسین اهوازانبار اهوازتماس بگیرید
2355شیت2*طول درخاستیاکسین اهوازانبار اهوازتماس بگیرید
2460شیت2*طول درخاستیاکسین اهوازانبار اهوازتماس بگیرید
2560شیت1/25*طولاکسین اهوازانبار اهوازتماس بگیرید

ورق اکسین اهواز st37

ردیفضخامت(mm)حالتابعاد(m)کارخانهمحل تحویلقیمت
12,00رول ST37عرض 1/25فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
22,00رول ST37عرض 1فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
33,00رول ST37عرض 1فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
425,00رول ST37عرض 1/25فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
54,00رول ST37عرض 1فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
63,00رول ST37عرض 1/25فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
73,00رول ST37عرض 1/5فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
84,00رول ST37عرض 1/5فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
95,00رول ST37عرض 1/5فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
106,00رول ST37عرض 1/5فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
118,00رول ST37عرض 1/5فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
1210,00رول ST37عرض 1/5فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
1312,00رول ST37عرض 1/5فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
1415,00رول ST37عرض 1/5فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
152,00شیتعرض 1فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
162,00شیتعرض 1/25فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
1718,00رول ST37عرض 1219فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
186,00رول ST37عرض مختلففولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
195,00رول ST37عرض 1/45فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
2010,00رول ST37عرض 1/25فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
214,00رول ST37عرض 1/25فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
225,00رول ST37عرض 1/25فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
2348,00رول ST37عرض 1/5فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
2425,00شیت1*2فولاد مبارکه اصفهانانبار تهرانتماس بگیرید
253,00شیت1.25*2.5فولاد مبارکه اصفهانانبار تهرانتماس بگیرید

ورق اکسین اهواز st52

ردیفضخامت(mm)حالتابعاد(m)کارخانهمحل تحویلقیمتنمودار
12,00رول1,00هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
222,00رول1,00هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
325,00رول1,00هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
428,00رول1,00هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
53,00رول1,00هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
635,00رول1,00هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
74,00رول1,00هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
84,00رول125,00هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
945,00رول1,00هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
1045,00رول1,00هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
115,00رول1,00هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
125,00رول125,00هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
1355,00رول1,00هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
1455,00رول125,00هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
156,00رول1,00هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
166,00رول125,00هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
177,00رول1,00هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
187,00رول125,00هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
198,00رول1,00هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
208,00رول125,00هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
219,00رول1,00هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
229,00رول125,00هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
231,00رول1,00هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
241,00رول125,00هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
25125,00رول1,00هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
26125,00رول125,00هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
2715,00رول1,00هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
2815,00رول125,00هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
292,00رول1,00هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
302,00رول125,00هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
3125,00رول1,00هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
3225,00رول125,00هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
334,00رول1,00هفت الماسانبار تهرانتماس بگیرید
344,00رول125,00هفت الماسانبار تهرانتماس بگیرید
355,00رول1,00هفت الماسانبار تهرانتماس بگیرید
365,00رول125,00هفت الماسانبار تهرانتماس بگیرید
3755,00رول1,00هفت الماسانبار تهرانتماس بگیرید
3855,00رول125,00هفت الماسانبار تهرانتماس بگیرید
396,00رول1,00هفت الماسانبار تهرانتماس بگیرید
406,00رول125,00هفت الماسانبار تهرانتماس بگیرید
417,00رول1,00هفت الماسانبار تهرانتماس بگیرید
427,00رول125,00هفت الماسانبار تهرانتماس بگیرید
438,00رول1,00هفت الماسانبار تهرانتماس بگیرید
448,00رول125,00هفت الماسانبار تهرانتماس بگیرید
459,00رول1,00هفت الماسانبار تهرانتماس بگیرید
469,00رول125,00هفت الماسانبار تهرانتماس بگیرید
471,00رول1,00هفت الماسانبار تهرانتماس بگیرید
481,00رول125,00هفت الماسانبار تهرانتماس بگیرید
49125,00رول1,00هفت الماسانبار تهرانتماس بگیرید
50125,00رول125,00هفت الماسانبار تهرانتماس بگیرید

ورق گالوانیزه هفت الماس

ردیفضخامت(mm)حالتابعاد(m)کارخانهمحل تحویلقیمت
115شیت2*12اکسین اهوازکارخانه اهوازتماس بگیرید
220شیت2*12اکسین اهوازکارخانه اهوازتماس بگیرید
325شیت2*12اکسین اهوازکارخانه اهوازتماس بگیرید
435شیت2*12اکسین اهوازکارخانه اهوازتماس بگیرید
540شیت2*12اکسین اهوازکارخانه اهوازتماس بگیرید
620شیت2*6اکسین اهوازکارخانه اهوازتماس بگیرید
725شیت2*6اکسین اهوازکارخانه اهوازتماس بگیرید
830شیت2*6اکسین اهوازکارخانه اهوازتماس بگیرید
960شیت2*6اکسین اهوازکارخانه اهوازتماس بگیرید
1010شیت2*6اکسین اهوازانبار اصفهانتماس بگیرید
1115شیت2*6اکسین اهوازانبار اصفهانتماس بگیرید
1220شیت2*6اکسین اهوازانبار اصفهانتماس بگیرید
1325شیت2*6اکسین اهوازانبار اصفهانتماس بگیرید
1430شیت2*6اکسین اهوازانبار اصفهانتماس بگیرید
1540شیت2*6اکسین اهوازانبار اصفهانتماس بگیرید
1625شیت12*2اکسین اهوازانبار تهرانتماس بگیرید
1735شیت12*2اکسین اهوازانبار تهرانتماس بگیرید
1810شیت2*6اکسین اهوازانبار تهرانتماس بگیرید
1912شیت2*6اکسین اهوازانبار تهرانتماس بگیرید
2015شیت2*6اکسین اهوازانبار تهرانتماس بگیرید
2120شیت2*6اکسین اهوازانبار تهرانتماس بگیرید
2225شیت2*6اکسین اهوازانبار تهرانتماس بگیرید
2330شیت2*6اکسین اهوازانبار تهرانتماس بگیرید
2435شیت2*6اکسین اهوازانبار تهرانتماس بگیرید
2540شیت2*6اکسین اهوازانبار تهرانتماس بگیرید

ورق گالوانیزه روی اندود

ردیفضخامت(mm)حالتابعاد(m)کارخانهقیمت
13,00رول1.000روی اندودتماس بگیرید
234,00رول1.000روی اندودتماس بگیرید
338,00رول1.000روی اندودتماس بگیرید
438,00رول1.250روی اندودتماس بگیرید
543,00رول1.000روی اندودتماس بگیرید
643,00رول1.250روی اندودتماس بگیرید
745,00رول1.250روی اندودتماس بگیرید
845,00رول1.000روی اندودتماس بگیرید
948,00رول1.000روی اندودتماس بگیرید
1048,00رول1.250روی اندودتماس بگیرید
1158,00رول1.000روی اندودتماس بگیرید
1258,00رول1.250روی اندودتماس بگیرید
1368,00رول1.250روی اندودتماس بگیرید
1468,00رول1.000روی اندودتماس بگیرید
157,00رول1.000روی اندودتماس بگیرید
167,00رول1.250روی اندودتماس بگیرید
178,00رول1.000روی اندودتماس بگیرید
189,00رول1.000روی اندودتماس بگیرید
191,00رول1.000روی اندودتماس بگیرید
20125,00رول1.000روی اندودتماس بگیرید

قیمت ورق سیاه برش‌ خورده

در این مقاله قصد داریم در مورد قیمت ورق سیاه برش خورده، مطالبی را عنوان کنیم. ابتدا مفهوم ورق سیاه برش خورده را بررسی می‌کنیم. سپس به بررسی نحوه تولید ورق سیاه برش خورده می‌پردازیم. انواع فرآیندهای تولید ورق سیاه برش خورده، در ادامه این مقاله آمده است. کاربرد ورق سیاه برش خورده نیز در ادامه مقاله مورد بحث قرار گرفته است. سپس ابعاد ورق سیاه برش خورده و تولید کنندگان ورق سیاه برش خورده بررسی شده‌اند. عوامل موثر بر قیمت ورق برشی و قیمت آن و همچنین راهنمای خرید آن نیز در ادامه مقاله نقد و بررسی شده اند.
گروه شرکت‌ های ورق سیاه فولاد مبارکۀ اصفهان در حال حاضر مواد اولیۀ بیش از ۳٬۰۰۰ کارخانه و کارگاه تولیدی کشور در صنایع لوله و پروفیل، نفت و گاز و پتروشیمی، خودرو، موتورهای الکتریکی، لوازم خانگی، فلزی سبک و سنگین، ساختمانی، غذایی، کشتی‌ سازی و سازه‌ های دریایی و… را تأمین می‌نماید. شرکت هر ساله بخشی از محصولات خود را در راستای ارتقای کیفیت، برآورده نمودن نیازهای ارزی و حضور مستمر در بازارهای جهانی و توسعۀ آن صادر می‌کند و با توجه به اعتبار کسب شده در بازار جهانی هم‌ اکنون پتانسیل و اعتبار لازم جهت صادرات به بیش از ۳۸ کشور جهان را دارد.

ورق سیاه برش خورده چیست؟

ورق سیاه برش خورده یکی از انواع ورق برشی است که در کارخانه ها تولید شده و کاربرد بسیار زیادی در صنایع مختلف دارد. تولید ورق سیاه برش خورده با استفاده از آلیاژهای فولاد صورت می‌پذیرد. آلیاژ هایی مانند ST37 و ST52 از جمله آلیاژ هایی هستند که در تولید ورق سیاه برش خورده مورد استفاده قرار می‌گیرند.

ورق سیاه برش خورده چگونه تولید می‌شود؟

به منظور تولید و برش ورق سیاه برش خورده از دستگاه برش بهره گرفته می‌شود. دستگاه برش به صورت دستی و یا همان قیچی، به صورت هیدرولیک و به صورت ماشینی در کارخانه های کشور ایران وجود دارند. این که از کدام نوع دستگاه برش به منظور تولید و برش ورق سیاه برش خورده استفاده کنید، بستگی به ضخامت ورق هایی دارد که قصد تولید آن را دارید. اگر قصد برش ورق های نازک فلزی را دارید می‌توانید از همان دستگاه برش دستی و یا همان قیچی استفاده کنید. ولی استفاده از این دستگاه های ساده برای برش ورق سیاه برش خورده ضخیم، مناسب نیست.

قیمت ورق سیاه برش‌خورده - markazei

انواع فرآیندهای تولید ورق سیاه برش خورده

ورق سیاه برش خورده با کمک فرآیندهای نورد گرم و نورد سرد و به صورت یک سری ورق نازک ساخته می‌شود. در ادامه قصد داریم به بررسی فرآیندهای تولید ورق سیاه برش خورده بپردازیم.

تولید ورق با فرآیند نورد گرم

ورق سیاه برش خورده که با کمک نورد گرم تولید می‌شود، سطح زبری دارد و گوشه‌های آن حالت گردی دارند. در واقع سطح ورق برشی تولید شده با نورد گرم، حالت غیر روغنی دارد. در پروسه نورد گرم، بیلت‌ها تا دمای 926 درجه سانتی گراد با حرارت مواجه می‌شوند و تبدیل به حالت ماست مانند می‌شوند.
بعد از این مرحله، فولادی که به صورت کامل نرم شده است، از غلتک عبور می‌کند و به صورت رول و یا کلاف‌هایی با اندازه تایید شده از قبل در می‌آید. بعد از این که کلاف‌های تولید شده منقبض شدند هم اندازه و هم شکل آنها تغییر خواهد کرد. بنابراین شکل و اندازه ورق سیاه برش خورده ای که با کمک نورد گرم تولید می‌شود، اصلاً دقیق نخواهد بود.

بیشتر بخوانیم: قیمت ورق رابیتس

تولید ورق با فرآیند نورد سرد

از سوی دیگر سطح ورق‌هایی که با نورد سرد تولید می‌شوند کاملاً صیقلی است و گوشه های آن حالت زاویه دار خواهند داشت. در نوردهای سرد مانند نورد گرم عمل نمی شود. در واقع در نوردهای سرد ابتدا ورق‌های نورد سرد حرارت می‌بینند و سپس سرد می‌شوند و پس از آن به حالت کلاف در می‌آیند. این طریقه تولید باعث می‌شود که ورق سیاه برش خورده، شکل و اندازه مشخص و دقیقی داشته باشد.
مشکل جدی که در تولید ورق سیاه برش خورده با نورد سرد وجود دارد، هزینه بالای آن است. از طرف دیگر، شکل های محدودی را می‌توان با این روش تولید کرد. مشکل دیگر تولید ورق سیاه برش خورده با نورد سرد، فشار داخلی بیشتر آن است. اگر فشار داخلی ورق قبل از برش یا جوشکاری آزاد نگردد، احتمال دارد که ورق با مشکل تاب خوردگی در زمان جوشکاری و برش مواجه شود.
از سوی دیگر، مزیت بسیار شاخصی که در تولید ورق سیاه برش خورده با کمک نورد سرد وجود دارد، مقاومت بالای ورق‌های تولید شده است. در واقع ورق سیاه برش خورده ای که با این روش تولید می‌شود، به سادگی آسیب نخواهد دید و تغییر شکل و شکست آنها به سختی صورت می‌پذیرد. ورق‌هایی که با نورد سرد و نورد گرم تولید می‌شوند همگی به صورت کلاف های منظم و مشخص تولید خواهند شد و در اندازه مشخصی برش می‌خورند. به همین دلیل است که به کلاف های فلزی، ورق برشی اطلاق می‌شود.

کاربرد ورق سیاه برش خورده چیست؟

از ورق سیاه برش خورده در صنایع مختلف مانند صنایع خودرو سازی و صنایع مربوط به ساخت مسکن استفاده فراوانی می‌شود. ورق سیاه برش خورده در ضخامت ها و آلیاژهای متفاوت و متنوع در بازار وجود دارد و شما باید متناسب با کاربردی که مد نظر دارید، ورق سیاه برش خورده مورد نظر را خریداری نمایید. خرید ورق سیاه برش خورده ای که متناسب با کار شما نیست نمی‌تواند خرید مناسبی باشد و به کار شما بیاید.
بنابراین قبل از خرید این نوع ورق سیاه، ضخامت و اندازه و آلیاژی را که به کار شما می‌آید را به طور دقیق مشخص کنید. سپس به خرید این نوع ورق برشی اقدام نمایید. در صنایع ساخت و ساز و صنایع مربوط به تولید لوازم خانگی، ورق سیاه برش خورده به میزان زیادی مورد استفاده قرار می‌گیرد. از طرف دیگر در صنعت برق و صنعت معماری و صنعت سوله سازی نیز استفاده از ورق سیاه برش خورده، رواج بسیار زیادی دارد و روز به روز هم به میزان استفاده از آن اضافه می‌شود.
در ساخت مخازن بزرگ و تانکرها نیز از این نوع ورق استفاده بسیار زیادی می‌شود. ‌از همه اینها که بگذریم در ساخت انواع کشتی‌ها، ورق سیاه برش خورده بسیار پرکاربرد است.

قیمت ورق سیاه برش‌ خورده - بازرگانی تامین پایدار

ابعاد ورق سیاه برش خورده

کارخانه‌های تولید کننده ورق سیاه برش خورده، این نوع ورق را در ابعاد و اندازه‌های مختلف تولید می‌کنند و در واقع مشتریان می‌توانند ابعاد دلخواه خود را اعلام کنند تا کارخانه، متناسب با آن ابعاد درخواستی، ورق را برش دهند. به هر حال، هر کاربردی نیاز به ورق سیاه برش خورده با ابعاد خاصی خواهد داشت.

تولیدکنندگان ورق سیاه برش خورده

امروزه در کارخانه‌های زیادی ورق سیاه برش خورده تولید می‌شود که تمامی آن‌ها دارای سایت‌های اینترنتی هستند و شما به راحتی می‌توانید از طریق این سایت‌ها با همه کارخانه‌هایی که این نوع ورق را تولید می‌کنند آشنا شوید. البته نباید فراموش کنید که همه این کارخانه‌ها دارای اعتبار یکسانی نیستند و بعضی از آنها سابقه بیشتری در امر تولید انواع ورق‌ها از جمله ورق سیاه برش خورده دارند که بهتر است شما هم برای خرید محصولات مورد نظر خود به این کارخانه‌ها اعتماد کنید.

قیمت ورق سیاه برش خورده

بسیاری از سازنده های کشور به دنبال قیمت ورق گالوانیزه برش خورده و قیمت ورق سیاه برش‌ خورده می‌باشند. اما تفاوت ورق گالوانیزه با سایر انواع ورق‌ها گالوانیزه چیست؟ ابتدا باید بدانید که دشمن اصلی سازه ها و محصولات فلزی ورق گالوانیزه به ویژه محصولات آهنی رطوبت است.
ساختمان‌های فلزی، در برابر صدمات یا آسیب‌هایی مانند آتش‌سوزی، طوفان و باران‌های سیل ‌آسا بسیار مقاوم هستند، با این حال اگر به خوبی پوشش داده نشوند، رطوبت در طولانی مدت باعث زنگ‌زدگی صفحات گالوانیزه می شود.

یکی از مهم تریم مولفه ها در ساختمان سازی قیمت ورق ساختمانی می باشد. اما باید بدانید که ورق های گالوانیزه فقط صرفا در ساختمان استفاده نمی شوند و برخی از انواع آن در صنعت کاربرد دارند مانند ورق آلیاژی که در صنعت نفت و گاز و کشتی رانی کاربرد دارد از این رو برای خرید بهتر باید به این نکته توجه داشته باشید که به کدام ورق نیاز دارید.
ورق سیاه یکی از محصولات فلزی است که در ساختمان سازی و صتعت کاربرد دارد و چون برش آن کار راحتی نیست بسیاری از افراد به دنبال قیمت ورق سیاه برش خورده هستند. اما ابتدا باید بگوییم که ورق سیاه چیست. ورق سیاه در واقع خروجی نهایی ورق نورد گرم است. ورق های فولادی سیاه با نام Hot Rolled Sheet شناخته می شوند. نام گذاری آن به نام ورق سیاه به این دلیل است که ذوب اجزای تشکیل دهنده ورق در دمای بالا رنگ محصول را مات و تیره می کند

قیمت ورق سیاه برش خورده طبیعتاً یک عدد ثابتی نیست و به پارامترهای متعددی بستگی دارد. بدیهی است که اصلی ترین عامل تاثیر گذار در قیمت ورق سیاه برش خورده، قیمت فولاد و آهن و غیره می‌باشد. می‌دانید که در چند سال اخیر خصوصاً در چند ماه گذشته، قیمت انواع فلزات روند رو به رشدی داشته‌اند.
دلیل افزایش قیمت فلزات هم چیزی نبوده است به جز گران شدن دلار در برابر واحد پول جمهوری اسلامی ایران یعنی ریال. نمی‌توان انتظار داشت که ارزش ریال پایین بیاید ولی قیمت ورق سیاه برش خورده کاهش پیدا نکند. بنابراین اگر قصد خرید ورق سیاه برش خورده را برای کارخانه یا شرکت و یا هر کسب و کار دیگر خود دارید، باید قیمت ورق سیاه برش خورده را به صورت لحظه‌ای چک کنید و نباید به قیمت‌هایی که مربوط به چند ماه قبل یا سال‌های گذشته هستند، اعتماد کنید.

قیمت ورق سیاه برش خورده - markazei

عوامل موثر بر قیمت ورق سیاه برش خورده

قیمت یک ورق سیاه برش خورده از روی چند عامل تعیین می‌گردد. عوامل تاثیر گذار در قیمت ورق سیاه برش خورده عبارت هستند از:

1. همان طور که در قسمت قبلی مقاله عنوان کردیم، قیمت یک دلار در ایران در قیمت ورق سیاه برش خورده، بیشترین تاثیر را خواهد گذاشت.
2. عامل دیگر تاثیر گذار در قیمت ورق سیاه برش خورده را می‌توان نوع آلیاژی که در ساخت آن مورد استفاده قرار گرفته است، دانست. طبیعتا هر چقدر که آلیاژ باکیفیت‌ تری در ساخت این نوع ورق برشی به کار برود، قیمت آن نیز به همان تناسب افزایش پیدا خواهد کرد.
3. کارخانه سازنده ورق سیاه برش خورده نیز در قیمت آن تاثیر خواهد گذاشت. بعضی از کارخانه‌ها محصولات باکیفیت تری را تولید می‌کنند و طبیعتاً قیمت آنها هم نسبت به کارخانه های دیگر بالاتر خواهد بود. البته در این میان، کارخانه‌هایی هم هستند که با وجود تولید جنس‌های نه چندان با کیفیت، قیمت‌های بالایی را برای آنها تعیین می‌کنند که شما نباید اقدام به خرید ورق سیاه برش خورده از این کارخانه‌ها کنید.
4. از دیگر عوامل تاثیر گذار در قیمت ورق سیاه برش خورده را می‌توان ضخامت این نوع ورق دانست. هر چقدر که ضخامت این نوع ورق بیشتر باشد یعنی ماده اولیه بیشتری در ساخت آن مورد استفاده قرار گرفته است و طبیعتاً قیمت بیشتری خواهد داشت.
5. هزینه حمل و نقل و انبارداری از دیگر عوامل تاثیر گذار بر قیمت ورق سیاه برش خورده است.
6. میزان عرضه و تقاضایی که در کشور ایران و همچنین در بازار جهانی وجود دارد، نیز بر قیمت ورق سیاه برش خورده تاثیر خواهند گذاشت.
7. از طرف دیگر قیمت جهانی فولاد هم یک عدد ثابتی نیست و پیوسته در حال تغییر است بنابراین این قیمت نیز بر قیمت نهایی ورق سیاه برش خورده تاثیر گذار است.
8. عامل دیگری که تاثیر بسیار زیادی بر قیمت ورق سیاه برش خورده دارد، تحریم‌ها می باشد. تحریم‌ها از یک‌سو ارزش دلار را در مقابل ریال بالاتر می‌برند و از این جهت باعث افزایش قیمت ورق سیاه برش خورده می‌شوند و از سوی دیگر باعث کمیاب شدن مواد اولیه لازم برای ساخت ورق سیاه برش خورده و یا باعث کمیاب شدن دستگاه های لازم برای تولید این نوع ورق می‌شوند. در نتیجه، تحریم مساوی است با افزایش قیمت این نوع ورق.

قیمت ورق سیاه برش خورده - markazei

راهنمای خرید ورق سیاه برش خورده

در صورتی که قصد خرید ورق سیاه برش خورده را دارید حتماً باید قبل از خرید، آلیاژ و ضخامت ورق را تعیین کنید. همچنین باید به کارخانه تولید کننده ورق نیز دقت کنید. برای آلیاژ ST52 ، ورق سیاه برش خورده در ضخامت‌های ۳ تا ۱۵ میلی متر تولید می‌شود. از سوی دیگر برای آلیاژ ST37 این ورق سیاه برش خورده در ضخامت‌های دو و نیم تا ۳۰ میلی متر تولید می‌گردد. البته این عدد‌هایی که در اینجا ذکر کردیم قطعی نیستند و احتمال دارد ورق‌هایی با ضخامت‌های بیشتر و یا کم‌تر از این اعداد هم در یک سری از کارخانه‌ها تولید شود.

خرید ورق سیاه برش خورده

به منظور خرید ورق سیاه برش خورده می‌توانید به فروشگاه‌های حضوری مختلف و سایت‌های اینترنتی متعددی که وجود دارد، مراجعه کنید. بازرگانی تامین پایدار هم سالها است که به امر فروش ورق سیاه برش خورده می‌پردازد. انواع ورق سیاه برش خورده در سایزها و ابعاد و ضخامت‌های مختلف و با آلیاژ‌های متفاوت در این مرکز به فروش می‌رسند. کیفیت انواع محصولاتی که در بازرگانی تامین پایدار به فروش می‌رسد از جمله کیفیت همین ورق سیاه برش خورده، بسیار بالا است و شما می‌توانید با اطمینان خاطر اقدام به خرید از این مرکز کنید. در واقع بازرگانی تامین پایدار، اعتمادی را که در طی سال‌های سال فعالیت خود توانسته است به دست بیاورد را با فروش محصولات تقلبی و بی‌کیفیت از دست نخواهد داد.

قیمت ورق سیاه برش خورده - بازرگانی تامین پایدار

مشتری گرامی
برای اطلاع از قیمت و شرایط تحویل از طریق تلفن با شماره های ۰۹۱۲۴۶۰۳۱۹۶ (مدیریت) – ۶۶۱۴۳۸۸۱_۰۲۱ – ۶۶۱۴۶۹۷۴_۰۲۱ با کارشناسان واحد فروش ارتباط برقرار نمایید.

«سوالات متداول قیمت ورق سیاه برش خورده»

قیمت ورق سیاه برش خورده طبیعتاً یک عدد ثابتی نیست و به پارامترهای متعددی بستگی دارد.

بله ضخامت های مختلفی از ورق برشی (ورق سیاه برش خورده) به شما عزیزان ارائه می شود

نظرتان راجع به این نوشته
شاید این نوشته نیز مورد علاقه شما باشد
دیدگاه کاربران در رابطه با
بررسی روش‌های نوین بازیافت ضایعات آهنی