جستجو
تماس با کارشناسان ما

02140660791

قیمت میلگرد

جهت استعلام قیمت روز میلگرد تماس بگیرید

قیمت میلگرد نیشابور

ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
110شاخه آجدارA3کارخانهنیشابورکیلوگرمتماس بگیرید
212شاخه آجدارA3کارخانهنیشابورکیلوگرمتماس بگیرید
314شاخه آجدارA3کارخانهنیشابورکیلوگرمتماس بگیرید
416شاخه آجدارA3کارخانهنیشابورکیلوگرمتماس بگیرید
518شاخه آجدارA3کارخانهنیشابورکیلوگرمتماس بگیرید
620شاخه آجدارA3کارخانهنیشابورکیلوگرمتماس بگیرید
722شاخه آجدارA3کارخانهنیشابورکیلوگرمتماس بگیرید
825شاخه آجدارA3کارخانهنیشابورکیلوگرمتماس بگیرید

قیمت میلگرد پرشین قزوین

 
ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
18شاخه اجدارA2کارخانهسیادن ابهرکیلوگرمتماس بگیرید
210شاخه اجدارA2کارخانهسیادن ابهرکیلوگرمتماس بگیرید
312شاخه اجدارA2کارخانهسیادن ابهرکیلوگرمتماس بگیرید
410شاخه اجدارA3کارخانهسیادن ابهرکیلوگرمتماس بگیرید
512شاخه اجدارA3کارخانهسیادن ابهرکیلوگرمتماس بگیرید
614شاخه اجدارA3کارخانهسیادن ابهرکیلوگرمتماس بگیرید
716شاخه اجدارA3کارخانهسیادن ابهرکیلوگرمتماس بگیرید
818شاخه اجدارA3کارخانهسیادن ابهرکیلوگرمتماس بگیرید

قیمت میلگرد هیربد

ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
18شاخه اجدارA2کارخانههیربدکیلوگرمتماس بگیرید
210شاخه اجدارA2کارخانههیربدکیلوگرمتماس بگیرید
310شاخه اجدارA3کارخانههیربدکیلوگرمتماس بگیرید
412شاخه اجدارA3کارخانههیربدکیلوگرمتماس بگیرید
514شاخه اجدارA3کارخانههیربدکیلوگرمتماس بگیرید
616شاخه اجدارA3کارخانههیربدکیلوگرمتماس بگیرید
718شاخه اجدارA3کارخانههیربدکیلوگرمتماس بگیرید
820شاخه اجدارA2کارخانههیربدکیلوگرمتماس بگیرید
922شاخه اجدارA3کارخانههیربدکیلوگرمتماس بگیرید
1025شاخه اجدارA3کارخانههیربدکیلوگرمتماس بگیرید
1128شاخه اجدارA3کارخانههیربدکیلوگرمتماس بگیرید
1232شاخه اجدارA3کارخانههیربدکیلوگرمتماس بگیرید
1325شاخه اجدارA4کارخانههیربدکیلوگرمتماس بگیرید

قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان کارخانه

ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
112شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
214شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
316شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
418شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
520شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
622شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
725شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
828شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
932شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
1036شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید

 میلگرد ظفر بناب

ردیفنامآنالیزمحل بارگیریحالتسایزنوعقیمت
1میلگرد 8 ظفر بنابA2کارخانهشاخه 12 متری8شاخه آجدار
2میلگرد 10 ظفر بنابA2کارخانهشاخه 12 متری10شاخه آجدار
3میلگرد 10 ظفر بنابA3کارخانهشاخه 12 متری10شاخه آجدار
4میلگرد 12 ظفر بنابA4کارخانهشاخه 12 متری12شاخه آجدار
5میلگرد 12 ظفر بنابA2کارخانهشاخه 12 متری12شاخه آجدار
6میلگرد 12 ظفر بنابA3کارخانهشاخه 12 متری12شاخه آجدار
7میلگرد 14 ظفر بنابA4کارخانهشاخه 12 متری14شاخه آجدار
8میلگرد 14 ظفر بنابA3کارخانهشاخه 12 متری14شاخه آجدار
9میلگرد 16 ظفر بنابA4کارخانهشاخه 12 متری16شاخه آجدار
10میلگرد 16 ظفر بنابA3کارخانهشاخه 12 متری16شاخه آجدار
11میلگرد 18 ظفر بنابA4کارخانهشاخه 12 متری18شاخه آجدار
12میلگرد 18 ظفر بنابA3کارخانهشاخه 12 متری18شاخه آجدار
13میلگرد 20 ظفر بنابA4کارخانهشاخه 12 متری20شاخه آجدار
14میلگرد 20 ظفر بنابA3کارخانهشاخه 12 متری20شاخه آجدار
15میلگرد 22 ظفر بنابA4کارخانهشاخه 12 متری22شاخه آجدار
16میلگرد 22 ظفر بنابA3کارخانهشاخه 12 متری22شاخه آجدار
17میلگرد 25 ظفر بنابA4کارخانهشاخه 12 متری25شاخه آجدار
18میلگرد 25 ظفر بنابA3کارخانهشاخه 12 متری25شاخه آجدار
19میلگرد 28 ظفر بنابA4کارخانهشاخه 12 متری28شاخه آجدار
20میلگرد 28 ظفر بنابA3کارخانهشاخه 12 متری28شاخه آجدار
21میلگرد 32 ظفر بنابA3کارخانهشاخه 12 متری32شاخه آجدار

میلگرد شاهین بناب

ردیفنامآنالیزمحل بارگیریحالتسایزنوعقیمت
1میلگرد 8 شاهین بنابA2کارخانهشاخه 12 متری8شاخه آجدار
2میلگرد 8 شاهین بنابA3کارخانهشاخه 12 متری8شاخه آجدار
3میلگرد 32 شاهین بنابA3کارخانهشاخه 12 متری32شاخه آجدار
4میلگرد 28 شاهین بنابA3کارخانهشاخه 12 متری28شاخه آجدار
5میلگرد 25 شاهین بنابA3کارخانهشاخه 12 متری25شاخه آجدار
6میلگرد 22 شاهین بنابA3کارخانهشاخه 12 متری22شاخه آجدار
7میلگرد 20 شاهین بنابA3کارخانهشاخه 12 متری20شاخه آجدار
8میلگرد 18 شاهین بنابA3کارخانهشاخه 12 متری18شاخه آجدار
9میلگرد 16 شاهین بنابA3کارخانهشاخه 12 متری16شاخه آجدار
10میلگرد 14 شاهین بنابA3کارخانهشاخه 12 متری14شاخه آجدار
11میلگرد 12 شاهین بنابA2کارخانهشاخه 12 متری12شاخه آجدار
12میلگرد 12 شاهین بنابA3کارخانهشاخه 12 متری12شاخه آجدار
13میلگرد 10 شاهین بنابA2کارخانهشاخه 12 متری10شاخه آجدار
14میلگرد 10 شاهین بنابA3کارخانهشاخه 12 متری10شاخه آجدار

میلگرد ذوب آهن بنگاه

ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
112شاخه اجدارA3انبارذوب آهن اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
214شاخه اجدارA3انبارذوب آهن اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
316شاخه اجدارA3انبارذوب آهن اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
418شاخه اجدارA3انبارذوب آهن اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
520شاخه اجدارA3انبارذوب آهن اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
622شاخه اجدارA3انبارذوب آهن اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
725شاخه اجدارA3انبارذوب آهن اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
828شاخه اجدارA3انبارذوب آهن اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
932شاخه اجدارA3انبارذوب آهن اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید

میلگرد ذوب آهن A4

ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
112شاخه اجدارA4کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
214شاخه اجدارA4کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
316شاخه اجدارA4کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
418شاخه اجدارA4کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
520شاخه اجدارA4کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
622شاخه اجدارA4کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
725شاخه اجدارA4کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
828شاخه اجدارA4کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
932شاخه اجدارA4کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
1036شاخه اجدارA4کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید

قیمت میلگرد شمس

ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
110شاخه اجدارA2کارخانهتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
212شاخه اجدارA2کارخانهتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
314شاخه اجدارA2کارخانهتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
416شاخه اجدارA2کارخانهتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
518شاخه اجدارA2کارخانهتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
620شاخه اجدارA3کارخانهتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
710شاخه اجدارA3کارخانهتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
812شاخه اجدارA3کارخانهتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
914شاخه اجدارA3کارخانهتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
1016شاخه اجدارA3کارخانهتهرانکیلوگرمتماس بگیرید

میلگرد آذر فولاد امین

ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
18شاخه اجدارA2کارخانهتبریزکیلوگرمتماس بگیرید
210شاخه اجدارA2کارخانهتبریزکیلوگرمتماس بگیرید
38شاخه اجدارA3کارخانهتبریزکیلوگرمتماس بگیرید
410شاخه اجدارA3کارخانهتبریزکیلوگرمتماس بگیرید
512شاخه اجدارA3کارخانهتبریزکیلوگرمتماس بگیرید
614شاخه اجدارA3کارخانهتبریزکیلوگرمتماس بگیرید
716شاخه اجدارA3کارخانهتبریزکیلوگرمتماس بگیرید
818شاخه اجدارA3کارخانهتبریزکیلوگرمتماس بگیرید
920شاخه اجدارA3کارخانهتبریزکیلوگرمتماس بگیرید
1022شاخه اجدارA4کارخانهتبریزکیلوگرمتماس بگیرید
1125شاخه اجدارA5کارخانهتبریزکیلوگرمتماس بگیرید
1228شاخه اجدارA6کارخانهتبریزکیلوگرمتماس بگیرید
1332شاخه اجدارA7کارخانهتبریزکیلوگرمتماس بگیرید

میلگرد جهان فولاد غرب

ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
18شاخه اجدارA3کارخانهبافق یزدکیلوگرمتماس بگیرید
210شاخه اجدارA3کارخانهبافق یزدکیلوگرمتماس بگیرید
312شاخه اجدارA3کارخانهبافق یزدکیلوگرمتماس بگیرید
414شاخه اجدارA3کارخانهبافق یزدکیلوگرمتماس بگیرید
516شاخه اجدارA3کارخانهبافق یزدکیلوگرمتماس بگیرید
618شاخه اجدارA3کارخانهبافق یزدکیلوگرمتماس بگیرید
720شاخه اجدارA3کارخانهبافق یزدکیلوگرمتماس بگیرید
822شاخه اجدارA3کارخانهبافق یزدکیلوگرمتماس بگیرید
925شاخه اجدارA3کارخانهبافق یزدکیلوگرمتماس بگیرید
1028شاخه اجدارA3کارخانهبافق یزدکیلوگرمتماس بگیرید
1132شاخه اجدارA3کارخانهبافق یزدکیلوگرمتماس بگیرید

قیمت میلگرد صبا فولاد زاگرس

ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
110شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرمتماس بگیرید
212شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرمتماس بگیرید
314شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرمتماس بگیرید
416شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرمتماس بگیرید
518شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرمتماس بگیرید
620شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرمتماس بگیرید
722شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرمتماس بگیرید
825شاخه اجدارA4کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرمتماس بگیرید
928شاخه اجدارA5کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرمتماس بگیرید
1030شاخه اجدارA6کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرمتماس بگیرید
1132شاخه اجدارA7کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرمتماس بگیرید
1236شاخه اجدارA8کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرمتماس بگیرید
1340شاخه اجدارA9کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرمتماس بگیرید

میلگرد بافق یزد

ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
110شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرمتماس بگیرید
212شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرمتماس بگیرید
314شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرمتماس بگیرید
416شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرمتماس بگیرید
518شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرمتماس بگیرید
620شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرمتماس بگیرید
722شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرمتماس بگیرید
825شاخه اجدارA4کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرمتماس بگیرید
928شاخه اجدارA5کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرمتماس بگیرید
1030شاخه اجدارA6کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرمتماس بگیرید
1132شاخه اجدارA7کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرمتماس بگیرید
1236شاخه اجدارA8کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرمتماس بگیرید
1340شاخه اجدارA9کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرمتماس بگیرید

میلگرد ابرکوه یزد

ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
110شاخه اجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرمتماس بگیرید
212شاخه اجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرمتماس بگیرید
314شاخه اجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرمتماس بگیرید
416شاخه اجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرمتماس بگیرید
518شاخه اجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرمتماس بگیرید
620شاخه اجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرمتماس بگیرید
722شاخه اجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرمتماس بگیرید
825شاخه اجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرمتماس بگیرید
928شاخه اجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرمتماس بگیرید
1032شاخه اجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرمتماس بگیرید

قیمت میلگرد هشترود

ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
18شاخه اجدارA2کارخانهآذربایجانکیلوگرمتماس بگیرید
210شاخه اجدارA2کارخانهآذربایجانکیلوگرمتماس بگیرید
312شاخه اجدارA2کارخانهآذربایجانکیلوگرمتماس بگیرید
414شاخه اجدارA3کارخانهآذربایجانکیلوگرمتماس بگیرید
516شاخه اجدارA3کارخانهآذربایجانکیلوگرمتماس بگیرید
618شاخه اجدارA3کارخانهآذربایجانکیلوگرمتماس بگیرید
720شاخه اجدارA3کارخانهآذربایجانکیلوگرمتماس بگیرید
822شاخه اجدارA3کارخانهآذربایجانکیلوگرمتماس بگیرید

قیمت میلگرد آذر گستر سدید

ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
110شاخه اجدارA1کارخانهتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
212شاخه اجدارA1کارخانهتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
314شاخه اجدارA1کارخانهتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
416شاخه اجدارA1کارخانهتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
518شاخه اجدارA1کارخانهتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
620شاخه اجدارA1کارخانهتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
722شاخه اجدارA1کارخانهتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
825شاخه اجدارA1کارخانهتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
928شاخه اجدارA1کارخانهتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
1032شاخه اجدارA1کارخانهتهرانکیلوگرمتماس بگیرید

قیمت میلگرد نوین ابهر

ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
18شاخه اجدارA3کارخانهابهرکیلوگرمتماس بگیرید
210شاخه اجدارA3کارخانهابهرکیلوگرمتماس بگیرید
312شاخه اجدارA3کارخانهابهرکیلوگرمتماس بگیرید
414شاخه اجدارA3کارخانهابهرکیلوگرمتماس بگیرید
516شاخه اجدارA3کارخانهابهرکیلوگرمتماس بگیرید
618شاخه اجدارA3کارخانهابهرکیلوگرمتماس بگیرید
720شاخه اجدارA3کارخانهابهرکیلوگرمتماس بگیرید
822شاخه اجدارA3کارخانهابهرکیلوگرمتماس بگیرید
925شاخه اجدارA3کارخانهابهرکیلوگرمتماس بگیرید
1028شاخه اجدارA3کارخانهابهرکیلوگرمتماس بگیرید
1132شاخه اجدارA3کارخانهابهرکیلوگرمتماس بگیرید

قیمت میلگرد آرین ذوب

ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
18شاخه اجدارA2کارخانهاشتهاردکیلوگرمتماس بگیرید
210شاخه اجدارA2کارخانهاشتهاردکیلوگرمتماس بگیرید
310شاخه اجدارA3کارخانهاشتهاردکیلوگرمتماس بگیرید
412شاخه اجدارA2کارخانهاشتهاردکیلوگرمتماس بگیرید
512شاخه اجدارA3کارخانهاشتهاردکیلوگرمتماس بگیرید
614شاخه اجدارA3کارخانهاشتهاردکیلوگرمتماس بگیرید
716شاخه اجدارA3کارخانهاشتهاردکیلوگرمتماس بگیرید
818شاخه اجدارA3کارخانهاشتهاردکیلوگرمتماس بگیرید
920شاخه اجدارA3کارخانهاشتهاردکیلوگرمتماس بگیرید
1022شاخه اجدارA3کارخانهاشتهاردکیلوگرمتماس بگیرید
1125شاخه اجدارA3کارخانهاشتهاردکیلوگرمتماس بگیرید

قیمت میلگرد آرین فولاد

ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
110شاخه اجدارA2کارخانهاشتهاردکیلوگرمتماس بگیرید
210شاخه اجدارA3کارخانهاشتهاردکیلوگرمتماس بگیرید
312شاخه اجدارA2کارخانهاشتهاردکیلوگرمتماس بگیرید
412شاخه اجدارA3کارخانهاشتهاردکیلوگرمتماس بگیرید
514شاخه اجدارA3کارخانهاشتهاردکیلوگرمتماس بگیرید
614شاخه اجدارA2کارخانهاشتهاردکیلوگرمتماس بگیرید
716شاخه اجدارA3کارخانهاشتهاردکیلوگرمتماس بگیرید
816شاخه اجدارA2کارخانهاشتهاردکیلوگرمتماس بگیرید
918شاخه اجدارA3کارخانهاشتهاردکیلوگرمتماس بگیرید
1020شاخه اجدارA3کارخانهاشتهاردکیلوگرمتماس بگیرید
1122شاخه اجدارA3کارخانهاشتهاردکیلوگرمتماس بگیرید
1225شاخه اجدارA3کارخانهاشتهاردکیلوگرمتماس بگیرید
1328شاخه اجدارA3کارخانهاشتهاردکیلوگرمتماس بگیرید
1432شاخه اجدارA4کارخانهاشتهاردکیلوگرمتماس بگیرید

قیمت میلگرد روز را از ما بخواهید.
تیم فنی بازرگانی تامین پایدار با سابقه حضور در بازار میلگرد کشور عزیزمان ایـران آماده ارائه هرگونه خدمات و مشاوره فنی رایگان برای شما مشتریان گرانقدر می باشد. بــرای آنــکه بتوانیـــد خــریــدی مطمـــئن با خــیال راحـت و آسوده  داشتــه باشیــــد, لطفا به نکات زیر توجه داشته باشید:
نوع، سایز، حالت، استاندارد، محل بارگیری و تحویل (کارخانه یا بنگاه)، قیمت هر واحد
لطفا برای خریدی راحت تر با مشاوران بازرگانی تامین پایدار تماس حاصل نمایید.

نحوه پرداخت

برای رفاه هر چه بیشتر، شما مشتریان محترم  می توانید با پرداخت پیش پرداخت بار خود را خریداری کنید و در هنگام تحویل پس از بررسی و حصول اطمینان از درستی بار تسویه حساب نمایید در ضمن شما خریداران گرامی می توانید بعد از اتمام پروژه هرگونه اضافه بار را عودت دهید. همچنین امکان صدور فاکتور رسمی با نازل ترین درصد برای شما مشتریان محترم فراهم شده است.

نظرتان راجع به این نوشته
شاید این نوشته نیز مورد علاقه شما باشد
دیدگاه کاربران در رابطه با
بررسی روش‌های نوین بازیافت ضایعات آهنی