جستجو
تماس با کارشناسان ما

02140660791

قیمت ورق a283

ردیفضخامت(mm)حالتابعاد(m)کارخانهمحل تحویلقیمت
140رول1,00فولاد مبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید
240رول125,00فولاد مبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید
345رول1,00فولاد مبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید
445رول125,00فولاد مبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید
550رول1,00فولاد مبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید
650رول125,00فولاد مبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید
760رول1,00فولاد مبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید
860رول12,00فولاد مبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید
960رول125,00فولاد مبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید
1070رول1,00فولاد مبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید
1170رول125,00فولاد مبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید
1280رول1,00فولاد مبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید
1380رول125,00فولاد مبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید
1490رول1,00فولاد مبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید
1590رول125,00فولاد مبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید
161رول1,00فولاد مبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید
171رول125,00فولاد مبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید
1850رول125,00فولاد مبارکهانبار تهرانتماس بگیرید
1960رول125,00فولاد مبارکهانبار تهرانتماس بگیرید

ورق روغنی فولاد مبارکه اصفهان

 
ردیفضخامت(mm)حالتابعاد(m)کارخانهمحل تحویلقیمت
150رول125,00فولاد مبارکهانبار تهرانتماس بگیرید
258رول100,00فولاد مبارکهانبار تهرانتماس بگیرید
367رول1.225,00فولاد مبارکهانبار تهرانتماس بگیرید
470رول125,00فولاد مبارکهانبار تهرانتماس بگیرید
570رول782,00فولاد مبارکهانبار تهرانتماس بگیرید
670رول1.085,00فولاد مبارکهانبار تهرانتماس بگیرید
770st121,00فولاد مبارکهانبار تهرانتماس بگیرید
870رول1.255,00فولاد مبارکهانبار تهرانتماس بگیرید
980رول125,00فولاد مبارکهانبار تهرانتماس بگیرید
1080رول152,00فولاد مبارکهانبار تهرانتماس بگیرید
1180رول1.435,00فولاد مبارکهانبار تهرانتماس بگیرید
1280رول1.375,00فولاد مبارکهانبار تهرانتماس بگیرید
1390رول125,00فولاد مبارکهانبار تهرانتماس بگیرید
1490رول1,00فولاد مبارکهانبار تهرانتماس بگیرید
151رول125,00فولاد مبارکهانبار تهرانتماس بگیرید
161رول130,00فولاد مبارکهانبار تهرانتماس بگیرید
171رول130,00فولاد مبارکهانبار تهرانتماس بگیرید
1811رول112,00فولاد مبارکهانبار تهرانتماس بگیرید
19115رول113,00فولاد مبارکهانبار تهرانتماس بگیرید

ورق سیاه فولاد مبارکه

 

ردیفضخامت(mm)حالتابعاد(m)کارخانهمحل تحویلقیمت
18شیت2*6اکسین اهوازانبار اهوازتماس بگیرید
210شیت2*6اکسین اهوازانبار اهوازتماس بگیرید
312شیت2*6اکسین اهوازانبار اهوازتماس بگیرید
415شیت2*6اکسین اهوازانبار اهوازتماس بگیرید
520شیت2*6اکسین اهوازانبار اهوازتماس بگیرید
625شیت2*6اکسین اهوازانبار اهوازتماس بگیرید
730شیت2*6اکسین اهوازانبار اهوازتماس بگیرید
835شیت2*6اکسین اهوازانبار اهوازتماس بگیرید
940شیت2*6اکسین اهوازانبار اهوازتماس بگیرید
1045شیت2*6اکسین اهوازانبار اهوازتماس بگیرید
1150شیت2*6اکسین اهوازانبار اهوازتماس بگیرید
1260شیت2*6اکسین اهوازانبار اهوازتماس بگیرید
1320شیت2*12اکسین اهوازانبار اهوازتماس بگیرید
1410شیت2*12اکسین اهوازانبار اهوازتماس بگیرید
1515شیت2*12اکسین اهوازانبار اهوازتماس بگیرید
1620شیت2*12اکسین اهوازانبار اهوازتماس بگیرید
1760شیت2*12اکسین اهوازانبار اهوازتماس بگیرید
188شیت2*12اکسین اهوازانبار اهوازتماس بگیرید
1912شیت2*12اکسین اهوازانبار اهوازتماس بگیرید
2030شیت2*12اکسین اهوازانبار اهوازتماس بگیرید
2140شیت2*12اکسین اهوازانبار اهوازتماس بگیرید
2250شیت2*طول درخاستیاکسین اهوازانبار اهوازتماس بگیرید
2355شیت2*طول درخاستیاکسین اهوازانبار اهوازتماس بگیرید
2460شیت2*طول درخاستیاکسین اهوازانبار اهوازتماس بگیرید
2560شیت1/25*طولاکسین اهوازانبار اهوازتماس بگیرید

ورق اکسین اهواز st37

ردیفضخامت(mm)حالتابعاد(m)کارخانهمحل تحویلقیمت
12,00رول ST37عرض 1/25فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
22,00رول ST37عرض 1فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
33,00رول ST37عرض 1فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
425,00رول ST37عرض 1/25فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
54,00رول ST37عرض 1فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
63,00رول ST37عرض 1/25فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
73,00رول ST37عرض 1/5فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
84,00رول ST37عرض 1/5فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
95,00رول ST37عرض 1/5فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
106,00رول ST37عرض 1/5فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
118,00رول ST37عرض 1/5فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
1210,00رول ST37عرض 1/5فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
1312,00رول ST37عرض 1/5فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
1415,00رول ST37عرض 1/5فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
152,00شیتعرض 1فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
162,00شیتعرض 1/25فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
1718,00رول ST37عرض 1219فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
186,00رول ST37عرض مختلففولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
195,00رول ST37عرض 1/45فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
2010,00رول ST37عرض 1/25فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
214,00رول ST37عرض 1/25فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
225,00رول ST37عرض 1/25فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
2348,00رول ST37عرض 1/5فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
2425,00شیت1*2فولاد مبارکه اصفهانانبار تهرانتماس بگیرید
253,00شیت1.25*2.5فولاد مبارکه اصفهانانبار تهرانتماس بگیرید

ورق اکسین اهواز st52

ردیفضخامت(mm)حالتابعاد(m)کارخانهمحل تحویلقیمتنمودار
12,00رول1,00هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
222,00رول1,00هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
325,00رول1,00هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
428,00رول1,00هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
53,00رول1,00هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
635,00رول1,00هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
74,00رول1,00هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
84,00رول125,00هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
945,00رول1,00هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
1045,00رول1,00هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
115,00رول1,00هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
125,00رول125,00هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
1355,00رول1,00هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
1455,00رول125,00هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
156,00رول1,00هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
166,00رول125,00هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
177,00رول1,00هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
187,00رول125,00هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
198,00رول1,00هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
208,00رول125,00هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
219,00رول1,00هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
229,00رول125,00هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
231,00رول1,00هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
241,00رول125,00هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
25125,00رول1,00هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
26125,00رول125,00هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
2715,00رول1,00هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
2815,00رول125,00هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
292,00رول1,00هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
302,00رول125,00هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
3125,00رول1,00هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
3225,00رول125,00هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
334,00رول1,00هفت الماسانبار تهرانتماس بگیرید
344,00رول125,00هفت الماسانبار تهرانتماس بگیرید
355,00رول1,00هفت الماسانبار تهرانتماس بگیرید
365,00رول125,00هفت الماسانبار تهرانتماس بگیرید
3755,00رول1,00هفت الماسانبار تهرانتماس بگیرید
3855,00رول125,00هفت الماسانبار تهرانتماس بگیرید
396,00رول1,00هفت الماسانبار تهرانتماس بگیرید
406,00رول125,00هفت الماسانبار تهرانتماس بگیرید
417,00رول1,00هفت الماسانبار تهرانتماس بگیرید
427,00رول125,00هفت الماسانبار تهرانتماس بگیرید
438,00رول1,00هفت الماسانبار تهرانتماس بگیرید
448,00رول125,00هفت الماسانبار تهرانتماس بگیرید
459,00رول1,00هفت الماسانبار تهرانتماس بگیرید
469,00رول125,00هفت الماسانبار تهرانتماس بگیرید
471,00رول1,00هفت الماسانبار تهرانتماس بگیرید
481,00رول125,00هفت الماسانبار تهرانتماس بگیرید
49125,00رول1,00هفت الماسانبار تهرانتماس بگیرید
50125,00رول125,00هفت الماسانبار تهرانتماس بگیرید

ورق گالوانیزه هفت الماس

ردیفضخامت(mm)حالتابعاد(m)کارخانهمحل تحویلقیمت
115شیت2*12اکسین اهوازکارخانه اهوازتماس بگیرید
220شیت2*12اکسین اهوازکارخانه اهوازتماس بگیرید
325شیت2*12اکسین اهوازکارخانه اهوازتماس بگیرید
435شیت2*12اکسین اهوازکارخانه اهوازتماس بگیرید
540شیت2*12اکسین اهوازکارخانه اهوازتماس بگیرید
620شیت2*6اکسین اهوازکارخانه اهوازتماس بگیرید
725شیت2*6اکسین اهوازکارخانه اهوازتماس بگیرید
830شیت2*6اکسین اهوازکارخانه اهوازتماس بگیرید
960شیت2*6اکسین اهوازکارخانه اهوازتماس بگیرید
1010شیت2*6اکسین اهوازانبار اصفهانتماس بگیرید
1115شیت2*6اکسین اهوازانبار اصفهانتماس بگیرید
1220شیت2*6اکسین اهوازانبار اصفهانتماس بگیرید
1325شیت2*6اکسین اهوازانبار اصفهانتماس بگیرید
1430شیت2*6اکسین اهوازانبار اصفهانتماس بگیرید
1540شیت2*6اکسین اهوازانبار اصفهانتماس بگیرید
1625شیت12*2اکسین اهوازانبار تهرانتماس بگیرید
1735شیت12*2اکسین اهوازانبار تهرانتماس بگیرید
1810شیت2*6اکسین اهوازانبار تهرانتماس بگیرید
1912شیت2*6اکسین اهوازانبار تهرانتماس بگیرید
2015شیت2*6اکسین اهوازانبار تهرانتماس بگیرید
2120شیت2*6اکسین اهوازانبار تهرانتماس بگیرید
2225شیت2*6اکسین اهوازانبار تهرانتماس بگیرید
2330شیت2*6اکسین اهوازانبار تهرانتماس بگیرید
2435شیت2*6اکسین اهوازانبار تهرانتماس بگیرید
2540شیت2*6اکسین اهوازانبار تهرانتماس بگیرید

ورق گالوانیزه روی اندود

ردیفضخامت(mm)حالتابعاد(m)کارخانهقیمت
13,00رول1.000روی اندودتماس بگیرید
234,00رول1.000روی اندودتماس بگیرید
338,00رول1.000روی اندودتماس بگیرید
438,00رول1.250روی اندودتماس بگیرید
543,00رول1.000روی اندودتماس بگیرید
643,00رول1.250روی اندودتماس بگیرید
745,00رول1.250روی اندودتماس بگیرید
845,00رول1.000روی اندودتماس بگیرید
948,00رول1.000روی اندودتماس بگیرید
1048,00رول1.250روی اندودتماس بگیرید
1158,00رول1.000روی اندودتماس بگیرید
1258,00رول1.250روی اندودتماس بگیرید
1368,00رول1.250روی اندودتماس بگیرید
1468,00رول1.000روی اندودتماس بگیرید
157,00رول1.000روی اندودتماس بگیرید
167,00رول1.250روی اندودتماس بگیرید
178,00رول1.000روی اندودتماس بگیرید
189,00رول1.000روی اندودتماس بگیرید
191,00رول1.000روی اندودتماس بگیرید
20125,00رول1.000روی اندودتماس بگیرید

ورق a283

ورق a283 یکی از فلز مهم و پرکاربرد است که در صنایع مختلف به کار می‌رود. برای آشنایی با مشخصات، کاربردها و مزایای استفاده از این نوع ورق در ادامه این مقاله با ما همراه باشید.

ورق a283 چیست؟

ورق a283 یک نوع ورق فولادی است که از جنس فولاد کربنی تولید می‌شود. این نوع ورق دارای ویژگی‌های مکانیکی و ضربه‌پذیری مناسبی است و به همین دلیل در صنایع مختلف مانند ساختمان‌سازی و خودروسازی به کار می‌‌رود. این ورق به دلیل مزایای ارزشمند مانند استحکام بالا، پایداری در برابر شرایط محیطی و عمر طولانی، جزء مواد اولیه و ضروری در صنایع مختلف محسوب می‌‌شود. این ورق‌ها بر اساس گرید، ضخامت و ابعاد مختلف تولید می‌شوند.

انواع ورق a283 بر اساس گرید – ضخامت – ابعاد طولی و عرضی

ورق a283 در انواع مختلفی از جمله گرید، ضخامت و ابعاد مختلف تولید می‌شود. گرید‌های مختلف این ورق‌‌ها به معنای کیفیت و خصوصیات متفاوت مواد استفاده شده در تولید آن می‌باشند. ضخامت‌های متداول a283 در محدوده‌های مختلفی قرار می‌گیرد که با توجه به نیازهای مختلف صنایع ممکن است متفاوت باشند. همچنین، ابعاد طولی و عرضی ورق‌ها نیز بسته به نیازهای مشتریان و پروژه‌های مختلف متغیر است. برای خرید و استفاده از ورق A283، با توجه به نیاز خود، به فروشندگان معتبر مراجعه کنید و از متخصصین در این زمینه مشورت بگیرید.

قیمت ورق a283 - بازرگانی تامین پایدار

مشخصات ورق a283

ورق A283 دارای مشخصات فنی مختلفی است که بسته به نوع و کاربردی که دارد می‌تواند متفاوت باشد. معمولاً این مشخصات شامل موارد زیر می‌باشند:
۱- گرید: ورق‌های a283 در گریدهای مختلفی مانند a283 Grade A، A283 Grade B و غیره تولید می‌شوند. هر گرید دارای خصوصیات و ویژگی‌های معینی است.
۲- ضخامت: ورق‌‌های A283 معمولاً در ضخامت‌های متفاوتی تولید می‌شوند که می‌‌تواند از چند میلی‌ متر تا چند سانتی ‌متر متغیر باشد.
۳. ابعاد طولی و عرضی: ابعاد طولی و عرضی ورق‌ها به طور معمول در محدوده‌‌های مختلفی تعیین می‌شود، اما به عرضی حدود ۱۰۰۰ تا ۲۵۰۰ میلی‌متر و به طولی حدود ۲۰۰۰ تا ۶۰۰۰ میلی‌متر تولید می‌شوند.
۴- ویژگی‌‌های مکانیکی: ورق‌های a283 دارای ویژگی‌های مکانیکی مانند استحکام تسلیم، استحکام کششی و ضربه ‌پذیری مناسبی هستند که بسته به گرید و شرایط کاربرد ممکن است متفاوت باشند.

کاربرد ورق A283

کاربرد ورق A283 به دلیل ویژگی‌های مکانیکی و مقاومتی مناسب آن در صنایع مختلف بسیار گسترده است. از این ورق‌‌ها در صنایع ساختمان‌سازی به عنوان مواد سازنده انواع ساختمان‌‌ها و سازه‌ها استفاده می شود. همچنین، در صنعت خودروسازی برای تولید قطعات مختلف از جمله شاسی و بدنه خودروها کاربرد دارد. ورق‌های A283 در صنعت تجهیزات نفت و گاز، صنایع دریایی، تولید تجهیزات صنعتی، تجهیزات کشاورزی و زیرساخت‌‌های انرژی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

قیمت ورق a283 - بازرگانی تامین پایدار

مزایای استفاده از ورق A283

ورق A283 با توجه به ویژگی‌های فراوانی که دارد، در صنایع متعددی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این ورق دارای مزایای چشمگیری است که توجه صنایع مختلفی را متوجه استفاده از این محصول می‌کند. مهم‌ترین ویژگی‌های این ورق صنعتی و سازه‌ای عبارتند از:
1- استحکام بالا: این ورق دارای استحکام مکانیکی بالایی است. این ویژگی مهم که آن را به انتخابی مناسب برای استفاده در تجهیزات و سازه‌هایی با بارهای سنگین تبدیل کرده است.
2- مقاومت در برابر شرایط محیطی: این ورق در برابر شرایط محیطی نظیر تغییرات دما، رطوبت و تأثیرات جوی مختلف مقاومت بسیار خوبی دارد.
3- عمر طولانی: مواد اصلی تشکیل ‌دهنده این محصول باعث افزایش طول عمر آن در برابر خوردگی، زنگ‌زدگی و فرسایش می‌شود.
4- چندمنظورگی: از محصول می‌‌توان در صنایع مختلف از جمله ساختمان‌سازی، خودروسازی، نفت و گاز، دریایی و صنعتی استفاده کرد.
5- قابلیت پردازش: این ورق‌ها به راحتی قابل برش، خم کردن، جوشکاری و شکل گیری هستند که امکان تولید انواع قطعات و سازه‌های مختلف را فراهم می‌کند.
6- کاهش هزینه‌ها: با توجه به استحکام و مقاومت طولانی ‌مدت A283، نیاز به تعویض و تعمیرات کمتر دارد که به طور مستقیم باعث کاهش هزینه‌ها می‌شود.

قیمت ورق a283 تحت تاثیر چه عواملی است؟

قیمت ورق a283 در بازار تحت تأثیر عوامل متعددی قرار می‌گیرد که ممکن است شامل موارد زیر باشد:

 • نرخ تقاضا و عرضه
 • قیمت مواد اولیه
 • شرایط بازار جهانی
 • تغییرات ارزش ارز
 • شرایط اقتصادی
 • تکنولوژی و توسعه صنعت
قیمت ورق a283 - بازرگانی تامین پایدار

خرید ورق A283

برای خرید ورق A283، نکات مهمی وجود دارند که باید به آن‌ها توجه کنید. ابتدا به فروشندگان معتبر و معروف در این حوزه مراجعه کنید تا از کیفیت و اصالت محصول اطمینان حاصل کنید. قبل از خرید، مشخصات و مدل مورد نظر خود را با دقت بررسی کنید و مطمئن شوید که با نیازهای پروژه‌تان مطابقت دارد. ضخامت و ابعاد ورق را به درستی انتخاب کنید تا با مشخصات مورد نیاز هماهنگ باشد.
در نهایت، قبل از خرید نهایی، قیمت و شرایط پرداخت را با فروشنده هماهنگ کنید و از امکانات پس از فروش و گارانتی نیز اطلاعات کاملی کسب کنید. به یاد داشته باشید که خرید از منابع معتبر و تخصصی می ‌تواند به تضمین کیفیت و رضایت شما از محصول کمک کند.

نکات مهم هنگام خرید ورق A283

اگر در پیشه و صنعتتان نیازمند خرید ورق A283 می باشید، توصیه ” بازرگانی تامین پایدار” به شما این است که جهت انجام خریدی موفقیت آمیز به نکات زیر توجه کنید:

 • انتخاب فروشنده معتبر
 • بررسی مشخصات و مدل
 • انتخاب ضخامت مناسب
 • مشورت با متخصصان
 • قیمت و شرایط پرداخت
 • امکانات پس از فروش
 • استفاده از منابع تخصصی

به یاد داشته باشید که هرچه دقت و تحقیقات بیشتری قبل از خرید انجام دهید، اطمینان بیشتری از خرید خود خواهید داشت.

بیشتر بخوانیم: قیمت ورق 52st

خرید ورق A283 بازرگانی تامین پایدار

با کلیک بر روی بازرگانی تامین پایدار، وارد یک منبع مناسب برای خرید ورق A283 خواهید شد. این وب‌سایت ارائه‌دهنده اطلاعات کامل و مشخصات دقیق محصولات مختلف از جمله ورق‌های A283 است. مشتریان می توانند مشخصات محصول مورد نظر خود را با دقت بررسی کنند و از طریق راه‌ های ارتباطی مختلف با تیم پشتیبانی در تماس باشند. علاوه بر این، این وب‌سایت اطلاعاتی در مورد نکات مهم خرید و نکات فنی مورد نیاز برای انتخاب مناسب‌ترین محصول را ارائه می ‌دهد. با توجه به رضایت‌مندی مشتریان و اطلاعات مفصل ارائه شده، بازرگانی تامین پایدار به عنوان یک گزینه مناسب جهت خرید و کسب اطلاعات از قیمت ورق A283 برای مشتریان علاقه‌مند به این محصول می باشد.

سخن پایانی

ورق A283 با خصوصیات مکانیکی قوی، ضربه‌پذیری مناسب و پایداری در برابر شرایط مختلف، در صنایع مختلف از جمله ساختمان‌سازی و خودروسازی کاربردهای متنوع دارد. با توجه به انعطاف ‌پذیری در تولید انواع گرید‌ها، ضخامت‌‌ها و ابعاد، این ورق‌ها می‌‌توانند به طور دقیق با نیازهای هر پروژه‌ای هماهنگ شوند. اما خرید از منابع معتبر و تخصصی و درنظر گرفتن مشخصات مورد نیاز و شرایط پس از فروش بسیار مهم است تا به بهترین نحو از این محصولات استفاده شود.

نظرتان راجع به این نوشته
شاید این نوشته نیز مورد علاقه شما باشد
دیدگاه کاربران در رابطه با
بررسی روش‌های نوین بازیافت ضایعات آهنی