جستجو
تماس با کارشناسان ما

02140660791

ورق st52

ردیفضخامت(mm)حالتابعاد(m)کارخانهمحل تحویلقیمت
140رول1,00فولاد مبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید
240رول125,00فولاد مبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید
345رول1,00فولاد مبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید
445رول125,00فولاد مبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید
550رول1,00فولاد مبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید
650رول125,00فولاد مبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید
760رول1,00فولاد مبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید
860رول12,00فولاد مبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید
960رول125,00فولاد مبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید
1070رول1,00فولاد مبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید
1170رول125,00فولاد مبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید
1280رول1,00فولاد مبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید
1380رول125,00فولاد مبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید
1490رول1,00فولاد مبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید
1590رول125,00فولاد مبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید
161رول1,00فولاد مبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید
171رول125,00فولاد مبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید
1850رول125,00فولاد مبارکهانبار تهرانتماس بگیرید
1960رول125,00فولاد مبارکهانبار تهرانتماس بگیرید

ورق روغنی فولاد مبارکه اصفهان

ردیفضخامت(mm)حالتابعاد(m)کارخانهمحل تحویلقیمت
150رول125,00فولاد مبارکهانبار تهرانتماس بگیرید
258رول100,00فولاد مبارکهانبار تهرانتماس بگیرید
367رول1.225,00فولاد مبارکهانبار تهرانتماس بگیرید
470رول125,00فولاد مبارکهانبار تهرانتماس بگیرید
570رول782,00فولاد مبارکهانبار تهرانتماس بگیرید
670رول1.085,00فولاد مبارکهانبار تهرانتماس بگیرید
770st121,00فولاد مبارکهانبار تهرانتماس بگیرید
870رول1.255,00فولاد مبارکهانبار تهرانتماس بگیرید
980رول125,00فولاد مبارکهانبار تهرانتماس بگیرید
1080رول152,00فولاد مبارکهانبار تهرانتماس بگیرید
1180رول1.435,00فولاد مبارکهانبار تهرانتماس بگیرید
1280رول1.375,00فولاد مبارکهانبار تهرانتماس بگیرید
1390رول125,00فولاد مبارکهانبار تهرانتماس بگیرید
1490رول1,00فولاد مبارکهانبار تهرانتماس بگیرید
151رول125,00فولاد مبارکهانبار تهرانتماس بگیرید
161رول130,00فولاد مبارکهانبار تهرانتماس بگیرید
171رول130,00فولاد مبارکهانبار تهرانتماس بگیرید
1811رول112,00فولاد مبارکهانبار تهرانتماس بگیرید
19115رول113,00فولاد مبارکهانبار تهرانتماس بگیرید

ورق سیاه فولاد مبارکه

ردیفضخامت(mm)حالتابعاد(m)کارخانهمحل تحویلقیمت
18شیت2*6اکسین اهوازانبار اهوازتماس بگیرید
210شیت2*6اکسین اهوازانبار اهوازتماس بگیرید
312شیت2*6اکسین اهوازانبار اهوازتماس بگیرید
415شیت2*6اکسین اهوازانبار اهوازتماس بگیرید
520شیت2*6اکسین اهوازانبار اهوازتماس بگیرید
625شیت2*6اکسین اهوازانبار اهوازتماس بگیرید
730شیت2*6اکسین اهوازانبار اهوازتماس بگیرید
835شیت2*6اکسین اهوازانبار اهوازتماس بگیرید
940شیت2*6اکسین اهوازانبار اهوازتماس بگیرید
1045شیت2*6اکسین اهوازانبار اهوازتماس بگیرید
1150شیت2*6اکسین اهوازانبار اهوازتماس بگیرید
1260شیت2*6اکسین اهوازانبار اهوازتماس بگیرید
1320شیت2*12اکسین اهوازانبار اهوازتماس بگیرید
1410شیت2*12اکسین اهوازانبار اهوازتماس بگیرید
1515شیت2*12اکسین اهوازانبار اهوازتماس بگیرید
1620شیت2*12اکسین اهوازانبار اهوازتماس بگیرید
1760شیت2*12اکسین اهوازانبار اهوازتماس بگیرید
188شیت2*12اکسین اهوازانبار اهوازتماس بگیرید
1912شیت2*12اکسین اهوازانبار اهوازتماس بگیرید
2030شیت2*12اکسین اهوازانبار اهوازتماس بگیرید
2140شیت2*12اکسین اهوازانبار اهوازتماس بگیرید
2250شیت2*طول درخاستیاکسین اهوازانبار اهوازتماس بگیرید
2355شیت2*طول درخاستیاکسین اهوازانبار اهوازتماس بگیرید
2460شیت2*طول درخاستیاکسین اهوازانبار اهوازتماس بگیرید
2560شیت1/25*طولاکسین اهوازانبار اهوازتماس بگیرید

ورق اکسین اهواز st37

ردیفضخامت(mm)حالتابعاد(m)کارخانهمحل تحویلقیمت
12,00رول ST37عرض 1/25فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
22,00رول ST37عرض 1فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
33,00رول ST37عرض 1فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
425,00رول ST37عرض 1/25فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
54,00رول ST37عرض 1فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
63,00رول ST37عرض 1/25فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
73,00رول ST37عرض 1/5فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
84,00رول ST37عرض 1/5فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
95,00رول ST37عرض 1/5فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
106,00رول ST37عرض 1/5فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
118,00رول ST37عرض 1/5فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
1210,00رول ST37عرض 1/5فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
1312,00رول ST37عرض 1/5فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
1415,00رول ST37عرض 1/5فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
152,00شیتعرض 1فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
162,00شیتعرض 1/25فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
1718,00رول ST37عرض 1219فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
186,00رول ST37عرض مختلففولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
195,00رول ST37عرض 1/45فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
2010,00رول ST37عرض 1/25فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
214,00رول ST37عرض 1/25فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
225,00رول ST37عرض 1/25فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
2348,00رول ST37عرض 1/5فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
2425,00شیت1*2فولاد مبارکه اصفهانانبار تهرانتماس بگیرید
253,00شیت1.25*2.5فولاد مبارکه اصفهانانبار تهرانتماس بگیرید

ورق اکسین اهواز st52 

ردیفضخامت(mm)حالتابعاد(m)کارخانهمحل تحویلقیمتنمودار
12,00رول1,00هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
222,00رول1,00هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
325,00رول1,00هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
428,00رول1,00هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
53,00رول1,00هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
635,00رول1,00هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
74,00رول1,00هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
84,00رول125,00هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
945,00رول1,00هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
1045,00رول1,00هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
115,00رول1,00هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
125,00رول125,00هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
1355,00رول1,00هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
1455,00رول125,00هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
156,00رول1,00هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
166,00رول125,00هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
177,00رول1,00هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
187,00رول125,00هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
198,00رول1,00هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
208,00رول125,00هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
219,00رول1,00هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
229,00رول125,00هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
231,00رول1,00هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
241,00رول125,00هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
25125,00رول1,00هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
26125,00رول125,00هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
2715,00رول1,00هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
2815,00رول125,00هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
292,00رول1,00هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
302,00رول125,00هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
3125,00رول1,00هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
3225,00رول125,00هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
334,00رول1,00هفت الماسانبار تهرانتماس بگیرید
344,00رول125,00هفت الماسانبار تهرانتماس بگیرید
355,00رول1,00هفت الماسانبار تهرانتماس بگیرید
365,00رول125,00هفت الماسانبار تهرانتماس بگیرید
3755,00رول1,00هفت الماسانبار تهرانتماس بگیرید
3855,00رول125,00هفت الماسانبار تهرانتماس بگیرید
396,00رول1,00هفت الماسانبار تهرانتماس بگیرید
406,00رول125,00هفت الماسانبار تهرانتماس بگیرید
417,00رول1,00هفت الماسانبار تهرانتماس بگیرید
427,00رول125,00هفت الماسانبار تهرانتماس بگیرید
438,00رول1,00هفت الماسانبار تهرانتماس بگیرید
448,00رول125,00هفت الماسانبار تهرانتماس بگیرید
459,00رول1,00هفت الماسانبار تهرانتماس بگیرید
469,00رول125,00هفت الماسانبار تهرانتماس بگیرید
471,00رول1,00هفت الماسانبار تهرانتماس بگیرید
481,00رول125,00هفت الماسانبار تهرانتماس بگیرید
49125,00رول1,00هفت الماسانبار تهرانتماس بگیرید
50125,00رول125,00هفت الماسانبار تهرانتماس بگیرید

ورق گالوانیزه هفت الماس

ردیفضخامت(mm)حالتابعاد(m)کارخانهمحل تحویلقیمت
115شیت2*12اکسین اهوازکارخانه اهوازتماس بگیرید
220شیت2*12اکسین اهوازکارخانه اهوازتماس بگیرید
325شیت2*12اکسین اهوازکارخانه اهوازتماس بگیرید
435شیت2*12اکسین اهوازکارخانه اهوازتماس بگیرید
540شیت2*12اکسین اهوازکارخانه اهوازتماس بگیرید
620شیت2*6اکسین اهوازکارخانه اهوازتماس بگیرید
725شیت2*6اکسین اهوازکارخانه اهوازتماس بگیرید
830شیت2*6اکسین اهوازکارخانه اهوازتماس بگیرید
960شیت2*6اکسین اهوازکارخانه اهوازتماس بگیرید
1010شیت2*6اکسین اهوازانبار اصفهانتماس بگیرید
1115شیت2*6اکسین اهوازانبار اصفهانتماس بگیرید
1220شیت2*6اکسین اهوازانبار اصفهانتماس بگیرید
1325شیت2*6اکسین اهوازانبار اصفهانتماس بگیرید
1430شیت2*6اکسین اهوازانبار اصفهانتماس بگیرید
1540شیت2*6اکسین اهوازانبار اصفهانتماس بگیرید
1625شیت12*2اکسین اهوازانبار تهرانتماس بگیرید
1735شیت12*2اکسین اهوازانبار تهرانتماس بگیرید
1810شیت2*6اکسین اهوازانبار تهرانتماس بگیرید
1912شیت2*6اکسین اهوازانبار تهرانتماس بگیرید
2015شیت2*6اکسین اهوازانبار تهرانتماس بگیرید
2120شیت2*6اکسین اهوازانبار تهرانتماس بگیرید
2225شیت2*6اکسین اهوازانبار تهرانتماس بگیرید
2330شیت2*6اکسین اهوازانبار تهرانتماس بگیرید
2435شیت2*6اکسین اهوازانبار تهرانتماس بگیرید
2540شیت2*6اکسین اهوازانبار تهرانتماس بگیرید

ورق گالوانیزه روی اندود

ردیفضخامت(mm)حالتابعاد(m)کارخانهقیمت
13,00رول1.000روی اندودتماس بگیرید
234,00رول1.000روی اندودتماس بگیرید
338,00رول1.000روی اندودتماس بگیرید
438,00رول1.250روی اندودتماس بگیرید
543,00رول1.000روی اندودتماس بگیرید
643,00رول1.250روی اندودتماس بگیرید
745,00رول1.250روی اندودتماس بگیرید
845,00رول1.000روی اندودتماس بگیرید
948,00رول1.000روی اندودتماس بگیرید
1048,00رول1.250روی اندودتماس بگیرید
1158,00رول1.000روی اندودتماس بگیرید
1258,00رول1.250روی اندودتماس بگیرید
1368,00رول1.250روی اندودتماس بگیرید
1468,00رول1.000روی اندودتماس بگیرید
157,00رول1.000روی اندودتماس بگیرید
167,00رول1.250روی اندودتماس بگیرید
178,00رول1.000روی اندودتماس بگیرید
189,00رول1.000روی اندودتماس بگیرید
191,00رول1.000روی اندودتماس بگیرید
20125,00رول1.000روی اندودتماس بگیرید

ورق st52

ورق ST52 یکی از ورق‌های ساختمانی و ضدسایش است که به دلیل طیف وسیع کاربردهای آن در صنعت، بسیار معتبر است. این ورق درصد منگنز 1.6 را در خود جای داده است و به دلیل این ویژگی، قابلیت مقاومت به خمش و ارتجاع را داراست. قابلیت‌‌های دیگری مانند جوشکاری، شکل دهی و ماشین‌کاری نیز در این ورق وجود دارد.
مورد دیگری که باید درباره این ورق بدانیم، مقاومت کششی آن است که بین 490 تا 630 نانومتر قرار دارد.همچنین عدد 52 در نام این فولاد به معنای حداقل استحکام کششی آن است. در نتیجه، استفاده از ورق ST52 برای اهداف ساختمانی و صنعتی، یک انتخاب مناسب و قابل اعتماد خواهد بود.

ورق st52 چیست؟

ورق ST52 یک نوع ورق سیاه یا نوردگرم است. در این فرآیند، فولاد در دمای بسیار بالای 1700 درجه فارنهایت یا 927 درجه سانتیگراد نورد می‌شود. قابلیت انعطاف ‌پذیری این نوع ورق کمتر از ورق ST37 است. همچنین، این نوع ورق با نام فولاد 1.0570 نیز شناخته می‌شود و در دسته‌بندی فولادهای کم ‌آلیاژ قرار دارد. باید اشاره کنیم که میلگرد نیز در این نوع فولاد به‌ طور متنوع موجود است.
در دسته‌بندی ورق‌های آلیاژی، ورق ST52 بسیار مورد توجه قرار می‌گیرد و در بازار فروش آهن آلات به عنوان یک “ورق صنعتی ” شناخته می‌‌شود. همانطور که می‌دانید، یکی از مسائل حیاتی در صنعت ساختمان‌ سازی استحکام است. در واقع، بهره‌گیری از مواد و مصالح با کیفیت و با ویژگی‌‌های فوق ‌العاده بالا از ارکان اساسی ساختمان ‌سازی است.

قیمت ورق st52 - بازرگانی تامین پایدار

خواص مکانیکی ورق فولادی ST52

خواص مهندسی این نوع فولاد قابل بررسی است و می‌تواند با توجه به دو معیار تنش تسلیم و مقاومت کششی توضیح داده شود. مقاومت کششی به تنش حداکثری اشاره دارد که بر روی سطح مقطع فولاد اعمال می‌شود و تا زمانی که شکست اتفاق نیفتد، ناپایدار است. تنش تسلیم حداکثر تنشی است که قبل از وقوع تغییر شکل پلاستیکی، بر روی قطعه اعمال می‌شود.
این نوع فولاد دارای تنش تسلیم در حدود 358 مگا پاسکال و مقاومت کششی در حدود 490 تا 630 مگا پاسکال است. علاوه بر ویژگی‌هایی که قبلا بیان شد، این فولاد جهت مقاومت در برابر پیچش و خمش، تحمل وزن و توانایی تغییر فرم نیز مناسب است. به همین دلیل، در کاربردهای زیربنایی مختلف در صنایع متعددی استفاده می‌شود.
در نام‌گذاری این نوع فولاد، نکته مهمی به چشم می‌ خورد که عدد 52 پس از عبارت St قرار دارد. حروف St مخفف کلمه Stahl هستند که به فولاد در زبان آلمانی اشاره دارند. برخی نیز این حروف را نشانه ‌ای برای فولاد ساختمانی یا Structural steel در نظر می‌گیرند. عدد 52 نیز به حداقل استحکام تسلیم این نوع فولاد با استفاده از واحد Ksi اشاره دارد. به عبارت دیگر، هر 1 Ksi معادل 6.89 مگاپاسکال است. بنابراین، استحکام تسلیم این نوع فولاد حدوداً 358 مگاپاسکال است.

بیشتر بخوانیم: قیمت ورق st37

مراحل تولید ورق st52

پس از تولید شمش‌‌های فولادی، فرآیند گرم کردن آنها و تهیه تختال، شمشال یا شمش آغاز می‌‌شود. برای ساختن نوارهای مسطح از فولاد، تختال‌ها را تا دمای حدوداً ۱۳۱۵ درجه سانتیگراد گرم می‌کنیم و آنها را در خط نورد قرار می‌دهیم. قبل از ورود به نورد، یک دستگاه غلتک، ضخامت تختال را به مقدار حدود یک اینچ کاهش می‌دهد.
سپس، این تختال‌‌ها با یک دستگاه غلتک نهایی مجدداً نورد می‌شوند که منجر به به وجود آمدن نوارهایی با ضخامت تقریباً ۱/۰ اینچ می‌ شود و سپس در کلاف قرار می‌گیرند. برای حفظ دمای مناسب تختال، لازم است اکسید آهنی که در سطح نوار تشکیل شده است، با استفاده از پاشیدن آب با فشار قوی در مرحله نورد، از سطح جدا شود. در غیر این صورت، این پوسته می‌تواند برای سطح نهایی ورق در اثر سرد شدن مشکلاتی ایجاد کند.
تأثیرات نورد گرم بر شمش‌‌های فولادی شامل چند نکته است. در این فرآیند ساختار ستونی درشتی که در شمش‌‌های ریخته شده وجود دارد شکسته می‌شود. جدایش شاخه‌ها که ممکن است در هنگام ریخته‌گری به وجود آمده باشد، همگن سازی می‌‌شود. تخلخل‌ها بسته می‌‌شوند و مک‌ها ممکن است به یکدیگر جوش بخورند و متصل شوند. آخال‌ها شکسته می‌شوند. صفحات ورق ممکن است مقداری کشیده شوند و در جهت نورد قرار گیرند. در نهایت، اگر دمای نهایی نورد به دمای تبلور نزدیک شود، ممکن است ریزدانه شدن مجدد رخ دهد.
بیشتر ورق‌‌های فولادی که نورد گرم شده‌اند و برای کاهش ضخامت باید توسط فرآیند نورد سرد مورد پردازش قرار گیرند، پس از آنکه پوسته‌‌های ناشی از نورد گرم حذف شوند، به یک فرآیند اسیدشویی تحت عمل می‌گیرند. در این فرآیند، ورق‌ها در حمامی حاوی اسید قرار می‌گیرند و سپس با آب شسته می‌شوند. پس از اتمام این مراحل، ورق‌ها در هوا خشک می‌شوند و با استفاده از روش روغن کاری در کلاف قرار می‌گیرند.

قیمت ورق st52 - بازرگانی تامین پایدار

مشخصات ورق st52

حرارت مورد نیاز برای فورجینگ ورق ضدسایش در بازه‌ی 850 درجه سانتی‌گراد تا 1050 درجه سانتی‌گراد قرار دارد. فورجینگ، یکی از روش‌های جوشکاری در فلزات است که در این روش، فلزات با استفاده از حرارت بالا و فشار قوی به یکدیگر متصل می‌‌شوند. قبل از استفاده، ورق‌های این نوع بررسی شده و تست UT را از خود عبور داده و تحت ارزیابی قرار می‌گیرند. این ورق‌‌ها قابلیت جوشکاری با تمام مقاطع فولادی کم کربن مانند St37، A516، A517 و A283 را دارند.
ویژگی‌های اصلی این فولاد شامل مقاومت به پیچش و خمش، و تحمل وزن‌‌های سنگین است. فولاد St52 با مشخصات مشابهی که به فولاد ck45 دارد و در ایران، به‌ویژه در شهرهای اصفهان و اهواز، به دلیل کاربردهای بسیار متنوع، ورق ضدسایش و ساختمانی St52 تولید و به بازار عرضه می‌شود. برای تشخیص و شناسایی قیمت ورق St52 می‌توان از چند آزمایش ساده استفاده کرد، از جمله آزمایش تست شیمیایی، آزمایش تست کشش و آزمایش تست UT که برای تمامی انواع فولادها استفاده می‌شود.
ورق ST52 یکی از محصولات رایج در بازار است که انواع مختلفی از آن وجود دارد. یکی از پرطرفدارترین نوع ورق ST52، گرید ST52-3 است که با مقادیر شیمیایی به‌صورت زیر تقریبا ترکیب می‌شود:

 • کربن کمتر از 0.22 درصد
 • سیلیسیم کمتر از 0.55 درصد
 • منگنز کمتر از 1.6 درصد
 • فسفر کمتر از 0.025 درصد
 • گوگرد کمتر از 0.025 درصد
 • وانادیم کمتر از 0.05 درصد
 • نیوبیم کمتر از 0.03 درصد
 • تیتانیوم کمتر از 0.03 درصد
 • مابقی آهن

ورق ST52 در ایران تولید می‌شود و همچنین ورق‌های وارداتی آن نیز در بازار موجود است. این ورق‌ها در ضخامت‌ها و اندازه‌های مختلفی تولید می‌شوند، اغلب ضخامت‌هایی از 8 تا 150 میلی‌متر، عرض 1100 تا 4500 میلی‌متر و طول 2500 تا 24000 میلی‌متر را شامل می‌شوند.

کاربرد ورق st52

ورق ST52 به عنوان یک ماده فلزی چند منظوره در صنایع مختلف استفاده می‌شود. می‌توان مصارف ورق st52 را به صورت زیر اشاره کرد:

 • ساخت سازه‌های فلزی
 • لوله‌کشی و خطوط لوله انتقال
 • ساخت مخازن تحت‌فشار
 • ساخت‌وسازهای عمرانی و مهندسی
 • سازه‌های زیرزمینی
 • سازه‌های پل و سازه‌های دریایی
 • ساخت کانتینر‌ها
 • صنعت خودرو و ماشین‌سازی
 • جرثقیل‌ها
 • تجهیزات بالابر و پلت‌فرم‌ها
 • توربین‌های بادی
قیمت ورق st52 - بازرگانی تامین پایدار

کاربرد ورق ST52 در صنعت بسیار گسترده است. با این حال، به دلیل انعطاف پذیری کمتر آن نسبت به ورق ‌های دیگر مانند ST37، کاربردهای ساختمانی آن کمتر است. یکی از عوامل تعیین‌کننده استفاده از ورق ST52، شکل آن است. در صنعت سازه‌ های حمایتی، به عنوان مثال در مسیرهای خط لوله و واحدهای پالایشگاهی، از فولاد ST52 استفاده می‌شود.
همچنین، لوله ‌های ساخته شده از این نوع فولاد در سیستم‌های هیدرولیکی با فشار قوی در پروژه‌های حفاری نفتی و در ساخت جک ‌های هیدرولیکی و پنوماتیکی در صنعت خودروسازی نیز کاربرد دارند. استفاده از فولاد ST52 به دلیل خواص مکانیکی مناسب آن برای مقابله با فشارهای قوی و داشتن استحکام بالا در برابر خوردگی، در این صنایع بسیار حائز اهمیت است.

سختی ورق st52

ورق ST52 یک نوع فولاد است که در صنایع مختلف استفاده می‌شود. این آلیاژ از جمع‌آوری عناصر شیمیایی مختلف تشکیل شده است که ویژگی‌‌های خاصی به آن می‌بخشد. این عناصر شیمیایی عبارتند از:
فسفر: با اضافه کردن فسفر به ورق‌های فولادی، ماشین‌کاری آن‌ها را سهل‌تر و براده‌برداری را بیشتر می‌سازد. همچنین، فسفر باعث افزایش مقاومت در برابر حرارت می‌‌شود.
گوگرد: استفاده از گوگرد در آلیاژ ST52 باعث افزایش قابلیت‌های ماشین‌کاری محصولات فولادی می‌شود. این خاصیت انتخاب ورق فولادی را تحت تأثیر قرار می‌‌دهد.
سیلیسیم: حضور سیلیسیم در آلیاژ ST52 باعث ایجاد خواص ارتجاعی در محصول می‌شود. همچنین، سیلیسیم به ارتقای استحکام تسلیم فولاد کمک می‌کند.
کربن: کربن در آلیاژهای فولادی به عنوان یک عنصر مهم به کار می‌رود. با کاهش مقدار کربن در آلیاژ، خواص جوش‌پذیری و ماشین‌کاری بهبود می‌یابد.
– منگنز: استفاده از منگنز منجر به کاهش نیاز به کربن و نیکل می‌‌شود. همچنین، منگنز سختی و استحکام فولاد را افزایش می‌‌دهد.
با در نظر گرفتن این عناصر شیمیایی، سختی و خواص ورق ST52 تعیین می‌شود.

انواع ورق ST52

تولید ورق‌‌های ST52 در اشکال مختلفی نظیر ورق اکسین اهواز، ورق اصفهان، ورق دریایی، ورق روغنی، ورق سیاه، ورق ضد سایش، ورق فولاد مبارکه، ورق فولادی، ورق فولاد مبارکه اصفهان و ورق مبارکه انجام می‌شود. از نظر کاربرد، این ورق‌‌ها به چند دسته تقسیم می‌شوند. اولین دسته ورق رول ST52 است که کمترین میزان کربن را دارا بوده و استحکام آن نسبت به سایر انواع ورق ST52 کمتر است و انعطاف‌پذیری بیشتری دارد. دسته دوم ورق ST52-3 است که از لحاظ تولید، رایج‌ترین شکل ورق ST52 در بازار است. در نهایت، ورق کربن استیل ST52 نیز وجود دارد که از نظر خواص فیزیکی و شیمیایی، تفاوت چندانی با ورق ST52-3 ندارد و در ضخامت‌های ۸ تا ۱۵۰ میلی‌متر تولید می‌‌شود.
به طور کلی، ورق‌های ST52 در کشور ما بر اساس استاندارد DIN EN آلمان تولید می‌شوند و ورق‌های سیاه از جمله ST52 هستند. البته برخی تولیدکننده‌ها از استانداردهای دیگر نیز استفاده می‌کنند که مهم‌ترین آن‌ها شامل استانداردهای EN 100025:1990 اروپا، EN 10025-2 اروپا، JIS ژاپن و ASTM آمریکا هستند.

قیمت ورق st52 - بازرگانی تامین پایدار

جدول وزن ورق st52

برای محاسبه وزن ورق ST52، از روشی استفاده می‌شود که ابعاد ورق و چگالی آن را در نظر می‌گیرد. شما می‌توانید با استفاده از یک فرمول ساده، وزن ورق را به سادگی محاسبه کنید. بین ورق‌های سیاه موجود در بازار، ورق‌های st37 و st52 به عنوان دو مورد پرکاربرد شناخته می‌‌شوند. شما می‌توانید برای چگالی ورق از مقدار gr/cm³ 7.85 یا Kg/m³ 7850 استفاده کنید.

چه عواملی بر قیمت ورق st52 تاثیرگذار هستند؟

قیمت ورق st52 امروز به بسیاری از عوامل وابسته است؛ با این حال، میزان تقاضا و نیاز در بازار به عنوان اصلی‌ترین عوامل در نظر گرفته می‌شوند. همچنین، باید توجه داشت که کیفیت و نوع محصول نیز تأثیری در قیمت ورق آهن st52 دارند. اغلب این محصول دارای ضخامت 50 میلی ‌متر است. هزینه تمام شده مواد اولیه کارخانه، قیمت فولاد جهانی و نوسانات نرخ ارز نیز از دیگر عواملی هستند که بر قیمت نهایی این محصول تأثیر می ‌گذارند. قیمت انواع ورق st52 هر روز با گذر زمان تغییر می‌کند. بنابراین، قبل از خرید محصول، بهتر است از قیمت آن اطمینان حاصل کنید.

قیمت ورق st52 تهران

قیمت ورق ST52 تهران امروز به دلیل تقاضای زیادی که در بازار آهن برای آن وجود دارد، تحت تأثیر نوسانات قوی قرار دارد. ورق سیاه ST52 به دلیل حضور عناصر منگنز و سیلیسیوم در آن، از محبوبیت بالایی برخوردار است. این عناصر باعث می‌شوند که این ورق نسبت به سایر ورق‌ها، مقاومت بیشتری در برابر پیچش و انحنا داشته باشد. قیمت روز ورق ST52 در نهایت، به عوامل مختلفی مانند نرخ تعیین شده از سوی کارخانه، هزینه تمام شده مواد اولیه، قیمت دلار و سایر عوامل مربوطه بستگی دارد.
اما حالا بیایید به فروشگاه حضوری و آنلاین “تامین پایدار” بپردازیم. این فروشگاه با هدف تامین نیازهای شما در زمینه مواد ساختمانی، در خدمت شما قرار می‌گیرد. با ارائه خدمات بازرگانی حرفه‌ای و تضمین کیفیت، “تامین پایدار” به عنوان یک محل معتبر برای تهیه ورق ST52 معرفی می‌ شود. امکان خرید از این فروشگاه به صورت حضوری و یا آنلاین فراهم شده است.

خرید ورق st52

در زمان خرید ورق ST52، لطفاً به استاندارد پلیت آن و میزان کربن موجود در آن توجه کنید. همچنین، نرمالایز بودن پلیت را نیز در نظر داشته باشید. اگر در نام محصول، مانند ST52-3N، حرف N وجود داشته باشد، این نشانگر آن است که ورق با نرمالایز کردن آماده شده است. نرمالایز کردن فلز به این معنی است که در یک بازه دمایی مشخص، دما صعود می‌کند و سپس در یک محدوده زمانی و با سرعتی خاص کاهش می ‌یابد. اگر ضخامت مورد نیاز شما بیشتر از 50 میلیمتر (5 سانتی‌متر) است، حتماً تست UT را انجام دهید. این تست، عیوب سطحی و زیرسطحی ورق مانند ترک ‌های ریز، تورق، حفره و ترکیدگی را کشف می ‌کند. تست UT به عنوان آزمایشی صوتی شناخته می‌ شود و مخفف عبارت تست اولتراسونیک (Ultrasonic Test) است.

سخن پایانی

ورق ST52 محصولی مقاوم و با استحکام بالا است که در بسیاری از صنایع استفاده می ‌شود. این ورق، با ویژگی ‌های مکانیکی قوی و مقاومت در برابر خوردگی و زنگ زدگی، به عنوان یک محصول بسیار مناسب در برابر ضربه استفاده می‌ شود. همچنین، ساختار ورق ST52 باعث می‌شود که در مقابل فشار های بالا و در شرایط حرارتی ویژه عملکرد خوبی داشته باشد.
برای این دلیل، ورق ST52 برای تولید قطعات خودرو، قطعات صنایع هوایی، قطعات دریایی و صنایع نفت و گاز بسیار مورد استفاده قرار می‌ گیرد. در نتیجه، استفاده از ورق ST52 به عنوان یک جزء اصلی در پروژه‌ های صنعتی و ساختمانی می ‌تواند به استحکام و دوام محصول نهایی کمک کند. درآخر پیشنهاد می‌کنیم حتما سری به markazei.com بزنید.

نظرتان راجع به این نوشته
شاید این نوشته نیز مورد علاقه شما باشد
دیدگاه کاربران در رابطه با
بررسی روش‌های نوین بازیافت ضایعات آهنی