جستجو
تماس با کارشناسان ما

02140660791

قیمت ورق ST37

ردیفضخامت(mm)حالتابعاد(m)کارخانهمحل تحویلقیمت
140رول1,00فولاد مبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید
240رول125,00فولاد مبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید
345رول1,00فولاد مبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید
445رول125,00فولاد مبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید
550رول1,00فولاد مبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید
650رول125,00فولاد مبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید
760رول1,00فولاد مبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید
860رول12,00فولاد مبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید
960رول125,00فولاد مبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید
1070رول1,00فولاد مبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید
1170رول125,00فولاد مبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید
1280رول1,00فولاد مبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید
1380رول125,00فولاد مبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید
1490رول1,00فولاد مبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید
1590رول125,00فولاد مبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید
161رول1,00فولاد مبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید
171رول125,00فولاد مبارکهانبار اصفهانتماس بگیرید
1850رول125,00فولاد مبارکهانبار تهرانتماس بگیرید
1960رول125,00فولاد مبارکهانبار تهرانتماس بگیرید

ورق روغنی فولاد مبارکه اصفهان

ردیفضخامت(mm)حالتابعاد(m)کارخانهمحل تحویلقیمت
150رول125,00فولاد مبارکهانبار تهرانتماس بگیرید
258رول100,00فولاد مبارکهانبار تهرانتماس بگیرید
367رول1.225,00فولاد مبارکهانبار تهرانتماس بگیرید
470رول125,00فولاد مبارکهانبار تهرانتماس بگیرید
570رول782,00فولاد مبارکهانبار تهرانتماس بگیرید
670رول1.085,00فولاد مبارکهانبار تهرانتماس بگیرید
770st121,00فولاد مبارکهانبار تهرانتماس بگیرید
870رول1.255,00فولاد مبارکهانبار تهرانتماس بگیرید
980رول125,00فولاد مبارکهانبار تهرانتماس بگیرید
1080رول152,00فولاد مبارکهانبار تهرانتماس بگیرید
1180رول1.435,00فولاد مبارکهانبار تهرانتماس بگیرید
1280رول1.375,00فولاد مبارکهانبار تهرانتماس بگیرید
1390رول125,00فولاد مبارکهانبار تهرانتماس بگیرید
1490رول1,00فولاد مبارکهانبار تهرانتماس بگیرید
151رول125,00فولاد مبارکهانبار تهرانتماس بگیرید
161رول130,00فولاد مبارکهانبار تهرانتماس بگیرید
171رول130,00فولاد مبارکهانبار تهرانتماس بگیرید
1811رول112,00فولاد مبارکهانبار تهرانتماس بگیرید
19115رول113,00فولاد مبارکهانبار تهرانتماس بگیرید

ورق سیاه فولاد مبارکه

ردیفضخامت(mm)حالتابعاد(m)کارخانهمحل تحویلقیمت
18شیت2*6اکسین اهوازانبار اهوازتماس بگیرید
210شیت2*6اکسین اهوازانبار اهوازتماس بگیرید
312شیت2*6اکسین اهوازانبار اهوازتماس بگیرید
415شیت2*6اکسین اهوازانبار اهوازتماس بگیرید
520شیت2*6اکسین اهوازانبار اهوازتماس بگیرید
625شیت2*6اکسین اهوازانبار اهوازتماس بگیرید
730شیت2*6اکسین اهوازانبار اهوازتماس بگیرید
835شیت2*6اکسین اهوازانبار اهوازتماس بگیرید
940شیت2*6اکسین اهوازانبار اهوازتماس بگیرید
1045شیت2*6اکسین اهوازانبار اهوازتماس بگیرید
1150شیت2*6اکسین اهوازانبار اهوازتماس بگیرید
1260شیت2*6اکسین اهوازانبار اهوازتماس بگیرید
1320شیت2*12اکسین اهوازانبار اهوازتماس بگیرید
1410شیت2*12اکسین اهوازانبار اهوازتماس بگیرید
1515شیت2*12اکسین اهوازانبار اهوازتماس بگیرید
1620شیت2*12اکسین اهوازانبار اهوازتماس بگیرید
1760شیت2*12اکسین اهوازانبار اهوازتماس بگیرید
188شیت2*12اکسین اهوازانبار اهوازتماس بگیرید
1912شیت2*12اکسین اهوازانبار اهوازتماس بگیرید
2030شیت2*12اکسین اهوازانبار اهوازتماس بگیرید
2140شیت2*12اکسین اهوازانبار اهوازتماس بگیرید
2250شیت2*طول درخاستیاکسین اهوازانبار اهوازتماس بگیرید
2355شیت2*طول درخاستیاکسین اهوازانبار اهوازتماس بگیرید
2460شیت2*طول درخاستیاکسین اهوازانبار اهوازتماس بگیرید
2560شیت1/25*طولاکسین اهوازانبار اهوازتماس بگیرید

ورق اکسین اهواز st37

ردیفضخامت(mm)حالتابعاد(m)کارخانهمحل تحویلقیمت
12,00رول ST37عرض 1/25فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
22,00رول ST37عرض 1فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
33,00رول ST37عرض 1فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
425,00رول ST37عرض 1/25فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
54,00رول ST37عرض 1فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
63,00رول ST37عرض 1/25فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
73,00رول ST37عرض 1/5فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
84,00رول ST37عرض 1/5فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
95,00رول ST37عرض 1/5فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
106,00رول ST37عرض 1/5فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
118,00رول ST37عرض 1/5فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
1210,00رول ST37عرض 1/5فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
1312,00رول ST37عرض 1/5فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
1415,00رول ST37عرض 1/5فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
152,00شیتعرض 1فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
162,00شیتعرض 1/25فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
1718,00رول ST37عرض 1219فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
186,00رول ST37عرض مختلففولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
195,00رول ST37عرض 1/45فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
2010,00رول ST37عرض 1/25فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
214,00رول ST37عرض 1/25فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
225,00رول ST37عرض 1/25فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
2348,00رول ST37عرض 1/5فولاد مبارکه اصفهانانبار اصفهانتماس بگیرید
2425,00شیت1*2فولاد مبارکه اصفهانانبار تهرانتماس بگیرید
253,00شیت1.25*2.5فولاد مبارکه اصفهانانبار تهرانتماس بگیرید

ورق اکسین اهواز st52

ردیفضخامت(mm)حالتابعاد(m)کارخانهمحل تحویلقیمتنمودار
12,00رول1,00هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
222,00رول1,00هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
325,00رول1,00هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
428,00رول1,00هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
53,00رول1,00هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
635,00رول1,00هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
74,00رول1,00هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
84,00رول125,00هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
945,00رول1,00هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
1045,00رول1,00هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
115,00رول1,00هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
125,00رول125,00هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
1355,00رول1,00هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
1455,00رول125,00هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
156,00رول1,00هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
166,00رول125,00هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
177,00رول1,00هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
187,00رول125,00هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
198,00رول1,00هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
208,00رول125,00هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
219,00رول1,00هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
229,00رول125,00هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
231,00رول1,00هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
241,00رول125,00هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
25125,00رول1,00هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
26125,00رول125,00هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
2715,00رول1,00هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
2815,00رول125,00هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
292,00رول1,00هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
302,00رول125,00هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
3125,00رول1,00هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
3225,00رول125,00هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
334,00رول1,00هفت الماسانبار تهرانتماس بگیرید
344,00رول125,00هفت الماسانبار تهرانتماس بگیرید
355,00رول1,00هفت الماسانبار تهرانتماس بگیرید
365,00رول125,00هفت الماسانبار تهرانتماس بگیرید
3755,00رول1,00هفت الماسانبار تهرانتماس بگیرید
3855,00رول125,00هفت الماسانبار تهرانتماس بگیرید
396,00رول1,00هفت الماسانبار تهرانتماس بگیرید
406,00رول125,00هفت الماسانبار تهرانتماس بگیرید
417,00رول1,00هفت الماسانبار تهرانتماس بگیرید
427,00رول125,00هفت الماسانبار تهرانتماس بگیرید
438,00رول1,00هفت الماسانبار تهرانتماس بگیرید
448,00رول125,00هفت الماسانبار تهرانتماس بگیرید
459,00رول1,00هفت الماسانبار تهرانتماس بگیرید
469,00رول125,00هفت الماسانبار تهرانتماس بگیرید
471,00رول1,00هفت الماسانبار تهرانتماس بگیرید
481,00رول125,00هفت الماسانبار تهرانتماس بگیرید
49125,00رول1,00هفت الماسانبار تهرانتماس بگیرید
50125,00رول125,00هفت الماسانبار تهرانتماس بگیرید

ورق گالوانیزه هفت الماس

ردیفضخامت(mm)حالتابعاد(m)کارخانهمحل تحویلقیمت
115شیت2*12اکسین اهوازکارخانه اهوازتماس بگیرید
220شیت2*12اکسین اهوازکارخانه اهوازتماس بگیرید
325شیت2*12اکسین اهوازکارخانه اهوازتماس بگیرید
435شیت2*12اکسین اهوازکارخانه اهوازتماس بگیرید
540شیت2*12اکسین اهوازکارخانه اهوازتماس بگیرید
620شیت2*6اکسین اهوازکارخانه اهوازتماس بگیرید
725شیت2*6اکسین اهوازکارخانه اهوازتماس بگیرید
830شیت2*6اکسین اهوازکارخانه اهوازتماس بگیرید
960شیت2*6اکسین اهوازکارخانه اهوازتماس بگیرید
1010شیت2*6اکسین اهوازانبار اصفهانتماس بگیرید
1115شیت2*6اکسین اهوازانبار اصفهانتماس بگیرید
1220شیت2*6اکسین اهوازانبار اصفهانتماس بگیرید
1325شیت2*6اکسین اهوازانبار اصفهانتماس بگیرید
1430شیت2*6اکسین اهوازانبار اصفهانتماس بگیرید
1540شیت2*6اکسین اهوازانبار اصفهانتماس بگیرید
1625شیت12*2اکسین اهوازانبار تهرانتماس بگیرید
1735شیت12*2اکسین اهوازانبار تهرانتماس بگیرید
1810شیت2*6اکسین اهوازانبار تهرانتماس بگیرید
1912شیت2*6اکسین اهوازانبار تهرانتماس بگیرید
2015شیت2*6اکسین اهوازانبار تهرانتماس بگیرید
2120شیت2*6اکسین اهوازانبار تهرانتماس بگیرید
2225شیت2*6اکسین اهوازانبار تهرانتماس بگیرید
2330شیت2*6اکسین اهوازانبار تهرانتماس بگیرید
2435شیت2*6اکسین اهوازانبار تهرانتماس بگیرید
2540شیت2*6اکسین اهوازانبار تهرانتماس بگیرید

ورق گالوانیزه روی اندود

ردیفضخامت(mm)حالتابعاد(m)کارخانهقیمت
13,00رول1.000روی اندودتماس بگیرید
234,00رول1.000روی اندودتماس بگیرید
338,00رول1.000روی اندودتماس بگیرید
438,00رول1.250روی اندودتماس بگیرید
543,00رول1.000روی اندودتماس بگیرید
643,00رول1.250روی اندودتماس بگیرید
745,00رول1.250روی اندودتماس بگیرید
845,00رول1.000روی اندودتماس بگیرید
948,00رول1.000روی اندودتماس بگیرید
1048,00رول1.250روی اندودتماس بگیرید
1158,00رول1.000روی اندودتماس بگیرید
1258,00رول1.250روی اندودتماس بگیرید
1368,00رول1.250روی اندودتماس بگیرید
1468,00رول1.000روی اندودتماس بگیرید
157,00رول1.000روی اندودتماس بگیرید
167,00رول1.250روی اندودتماس بگیرید
178,00رول1.000روی اندودتماس بگیرید
189,00رول1.000روی اندودتماس بگیرید
191,00رول1.000روی اندودتماس بگیرید
20125,00رول1.000روی اندودتماس بگیرید

ورق ST37 چیست؟

ورق ST37 یک نوع ورق فولادی است که با استفاده از فولاد کربن با مقاومت کششی بالا تولید می‌ شود. این ورق دارای خواص مکانیکی مناسبی مانند مقاومت بالا در برابر خمش و کشش، سختی مناسب و مقاومت بالا در برابر سایش و خوردگی است. به دلیل خصوصیات فیزیکی و مکانیکی مناسب ورق‌های ST37، از آن در صنایع مختلفی مانند ساخت و ساز، خودروسازی، صنایع دریایی، صنایع نفت و گاز و… استفاده می‌شود.

مشخصات ورق ST37

ورق ST37 یک ملزومه مهم در صنایع مختلف است. این نوع ورق از خانواده فولادهایی با درصد کربن پایین (Low Carbon Steel) می ‌باشد و از آن به عنوان فولاد ‌های ساختاری استفاده می ‌شود. برخی از مشخصات و ویژگی‌ های این ورق پر کاربرد عبارتند از:

• ترکیب شیمیایی معمول
– کربن (C): حدود 0.17٪ تا 0.20٪
– سیلیسیم (Si): حدود 0.15٪ تا 0.35٪
– منگنز (Mn): حدود 0.35٪ تا 0.50٪
– فسفر (P): حدود 0.040٪
– گوگرد (S): حدود 0.040٪
• خصوصیات مکانیکی معمول
– تقویت کششی (σUTS): حدود 370 مگاپاسکال (MPa)
– مقاومت تسلیم (σYS): حدود 235 مگاپاسکال (MPa)
– تغییر شکل در حین شکست (A٪): حدود 25٪ به بالا
– سختی برینل (HB): حدود 105
• سایر ویژگی¬ها
– دارای خواص جوشکاری مناسب
– مقاوم به آب و هوای معمولی
– قابل پردازش و شکل پذیر

قیمت ورق ST37 - بازرگانی تامین پایدار

انواع ورق ST37

ورق ST37 در انواع مختلف و توسط تولید کنندگان متبحری تولید و توزیع می‌شوند. ویژگی‌ها و کاربردهای هر یک از این ورق‌ها می‌تواند متفاوت باشد. تعدادی از انواع ورق‌های ST37 که توسط نامی‌ترین تولید کنندگان ایرانی ساخته می شوند عبارتند از:

ورق ST37 فولاد مبارکه

ورق‌های فولاد مبارکه دارای کیفیت بالا و استانداردهای صنعتی هستند که به طور مستقیم تاثیر مثبتی بر کیفیت نهایی محصول دارند. از این ورق‌ها برای ساخت قطعات مهمی در صنایع مختلف مانند ساخت و ساز و خودروسازی استفاده می‌شود.

ورق ST37 اکسین

ورق‌های ST37 تولید شده توسط شرکت اکسین نیز از کیفیت و تنوع بالایی برخوردار می‌باشند. این ورق‌ها یکی از پرکاربردترین عناصر تشکیل دهنده اجزای مختلف تجهیزات صنعتی و خودروسازی، هستند.

ورق ST37 فولاد اصفهان

ورق‌های ST37 تولید شده توسط فولاد اصفهان دارای خصوصیات منحصر به فرد و استانداردهای خاص خود هستند. از این ورق‌ها به طور گسترده در ساخت و ساز و تجهیزات صنعتی بهره‌ برداری می‌شود.

ورق ST37 روغنی

این نوع ورق‌‌ها با فرآیند پوششی از روغن جهت حفاظت از سطح محصول تولید می‌شود. به دلیل مقاومت در مقابل خوردگی و آلودگی‌های محیطی، در محیط‌ هایی با شرایط خاص که نیاز به محفاظت از ورق‌ها وجود دارد مورد استفاده قرار می‌گیرند.

بیشتر بخوانیم: ورق 283a

کاربرد ورق ST37

ورق ST37 به عنوان یک ماده ساختاری مهم، ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی برجسته‌ای دارد و در صنایع مختلف به کار می‌‌رود. این ورق با ترکیبی از کربن کم و عناصری مانند سیلیسیم، منگنز و فسفر، ویژگی‌هایی همچون مقاومت به خوردگی، انعطاف‌پذیری، قدرت جوشکاری و شکل‌پذیری را به خود اختصاص داده است.
در صنایع مختلف از جمله صنایع نفت و گاز، تجهیزات فرآیندی صنایع شیمیایی و پتروشیمی، دستگاه‌‌های پالایشگاهی و نیروگاه‌ های حرارتی، ورق‌های ST37 به عنوان یک عنصر اساسی به کار می‌‌رود. تنوع در کاربردها نشان ‌دهنده چندگانه بودن این ورق در صنایع مختلف و نقش مهم آن در ایجاد سازگاری با شرایط مختلف صنعتی است. این ورق با ویژگی‌های خاص خود، به عنوان یک ماده ساختاری قابل اعتماد در انواع صنایع شناخته می‌شوند و در پیشرفت و توسعه این صنایع نقش حیاتی را ایفا می‌کنند.
در صنایع ساختمانی، ورق ST37 به عنوان جزء اساسی در ساخت و ساز‌های مختلف از جمله سازه‌ها، پل‌‌ها، بناها و ساختمان‌‍های صنعتی به کار می‌رود. مقاومت مکانیکی این فولاد، ایمنی و استحکام سازه‌ها را تضمین می‌کند. همچنین، در صنعت خودروسازی نیز به دلیل انعطاف ‌پذیری مناسب، از ورق‌های ST37 برای تولید صفحات بدنه خودروها، درب‌ها، سقف‌ها و سایر قطعات استفاده می‌شود. این ورق باعث بهبود کیفیت و عملکرد خودروها می‌‌شود.

قیمت ورق ST37 - بازرگانی تامین پایدار

نحوه تولید ورق ST37

نحوه فراوری و ساخت ورق ST37 یک مرحله مهم در تولید محصولات فولادسازی است که با استفاده از تکنیک‌ها و فرآیندهای پیچیده، این نوع فولاد با ویژگی‌های خاص خود به دست می‌آیند. بازرگانی تامین پایدار مراحل تولید این محصول را برای شما در هفت گام اساسی زیر دسته بندی کرده است:
1. استخراج مواد اولیه: مواد اولیه این فرآیند شامل سنگ ‌آهن و کربن می‌باشند. ابتدا سنگ ‌آهن به شکل معدنی استخراج شده و به واحدهای ذوب منتقل می‌شود.
2. ذوب سنگ ‌آهن: در این مرحله، سنگ ‌آهن به آهن مایع تبدیل می‌شود. در فرآیندهای ذوب از کوره‌‌های قوسی یا کوره‌های القایی استفاده می‌‌شود.
4. ترکیب فولاد: به آهن مایع، کربن و مقدار کمی سیلیسیم، منگنز و فسفر اضافه می‌شود تا با این ترکیبات مواد مورد نیاز ورق ST37 مورد نیاز حاصل شود.
5. تشکیل ورق: فولاد مذاب در ابتدا به شکل نوارهایی از ورق فرم ‌گیری شده سپس این نوارها در دماهای مناسب و تحت فشار، در اشکال و ابعاد مورد نظر تخته ‌کاری می‌‌شوند.
6. ترمیم و تقویت: ورق‌های فرم‌گیری شده به مرحله ترمیم و تقویت می‌روند. در این مرحله با اعمال حرارت و فرآیندهای مکانیکی، ویژگی‌های مکانیکی و ساختاری محصول مورد نظر فراوری می‌شود.
7. فرآیندهای نهایی: در مراحل نهایی، ورق‌‌‍ها با استفاده از فرآیندهای جوشکاری، تمیزکاری، عملیات تراشکاری، آهنگری و پوشش ‌دهی نهایی به اشکال‌ و ابعاد نهایی خود می‌رسند.

استاندارد ورق ST37

استاندارد معمولی برای ورق ST37، استاندارد DIN 17100 است. این استاندارد توسط سازمان ملی استانداردهای آلمان (DIN) تعیین و تنظیم شده است. استاندارد تعریف شده برای این ورق تعیین کننده ویژگی‌‌های فیزیکی، شیمیایی و مکانیکی استاندارد و با کیفیتی است که تولید کنندگان و استفاده‌ کنندگان در صنایع مختلف می‌توانند از آن استفاده کنند. استفاده از استاندارد DIN 17100 برای ورق‌های ST37 تضمین‌ کننده‌ تطابق با استانداردهای صنعتی معتبر است و می‌تواند به اطمینان از کیفیت و کارایی ورق در کاربردهای مختلف کمک کند.

قیمت ورق ST37 - بازرگانی تامین پایدار

چگالی ورق ST37

چگالی ورق ST37 معمولاً در حدود 7.85 گرم بر سانتیمتر مکعب (g/cm³) قرار دارد. این مقدار چگالی نسبی، اصطلاح چگالی فولاد را نمایان می‌کند و به معنای وزن واحد حجم می‌باشد. چگالی فولادهای کم وسیله‌ای مانند ST37 به دلیل کربن کم در ترکیب، نسبت به فولادهایی با مقادیر کربن بالاتر کمی کمتر است. این ویژگی مهم در محاسبات مرتبط با طراحی و ساخت سازه‌‌ها و مصنوعات مختلف کاربرد دارد.

ضخامت ورق ST37

ضخامت ورق ST37 معمولاً در محدوده‌‌های مختلفی قرار می‌گیرد، از ضخامت‌‌های نازک تا ضخامت‌‌های بزرگتر. این ضخامت‌ها معمولاً به میلی‌متر (mm) اندازه‌ گیری می‌‌شوند. به عنوان مثال، ورق‌های ST37 ممکن است ضخامت‌هایی از 0.5 میلی‌‌متر تا 100 میلی‌متر یا حتی بیشتر در دسترس باشند، ولی در کاربردهای معمولی در صنایع مختلف، ضخامت‌های 1 تا 10 میلی‌متر برای این ورق‌ها رایج‌تر هستند. انتخاب ضخامت مناسب بستگی به نیازهای خاص پروژه و کاربردهای ورق دارد.

قیمت ورق ST37 - بازرگانی تامین پایدار

نمودار قیمت ورق ST37

نمودار قیمت برای ورق ST37 نمایش دهنده تغییرات قیمت این نوع ورق در طی زمان می‌باشد. این نمودار با نمایش نقاط یا خطوطی که به بازه زمانی خاص مرتبط هستند، نشان می‌‌دهد که قیمت واحد این ورق چگونه در بازار تغییر کرده است. تحلیل نمودار قیمت ورق‌های ST37 می‌تواند به تولید کنندگان، توزیع‌ کنندگان و خریداران کمک کند تا روند تغییرات قیمت را درک کرده و بر اساس آن تصمیم ‌گیری کنند. اطلاعاتی که از این نمودار به دست می‌‌آید، می‌تواند به شناخت بهتر بازار، پیش ‌بینی تغییرات آتی قیمت، برنامه ‌ریزی موجودی و تصمیم‌ گیری‌‌های مالی کمک کند.

نوسانات نمودار قیمت ورق ST37 تا سال 1401

قیمت ورق ST37

قیمت ورق ST37 به عنوان مهم ترین عامل مالی و تجاری در بازار مواد اولیه و فولادی، ارزش مالی و پولی را نشان می ‌دهد که برای خرید یا فروش این نوع ورق استفاده می ‌شود. این قیمت تحت تأثیر عوامل متعددی قرار می ‌گیرد، از جمله تغییرات در تقاضا و عرضه در بازار، نوسانات در قیمت مواد اولیه و تغییرات در شرایط اقتصادی.
قیمت ورق های ST37 تعیین کننده‌ تصمیمات مالی و تجاری در صنایع مختلف است و اطلاعات به‌روز در مورد این قیمت به کسب و کارها کمک می ‌کند تا بهترین تصمیم‌ ها را در خصوص تولید و فروش را انجام دهند و از تغییرات بازار بهره ‌برداری کنند. جهت کسب اطلاعات بیشتر بر روی قیمت روز ورق ST37 کلیک کنید و با وارد شدن به سایت ما با مشاوران بخش فروش ما تماس بگیرید.

قیمت انواع ورق ST37

در بازار ایران، قیمت انواع ورق ST37 فولاد مبارکه، اکسین، اصفهان و همچنین ورق اسید شویی ST37، ورق روغنی ST37 و ورق کربن استیل ST37 از جمله مسائلی هستند که در صنایع مختلف توجه افراد و صنایع را به خود جلب کرده‌ است. قیمت ‌های انواع ورق‌ ها نیز مانند نمونه رایج بازار تحت تأثیر عوامل گوناگونی مانند میزان عرضه و تقاضا در بازار، نوسانات در قیمت مواد اولیه، تغییرات در شرایط اقتصادی و فصلی و وضعیت تولید و تامین است.
این قیمت‌ ها معمولاً به صورت منظم و با توجه به شرایط بازار بروز می‌ شوند. اطلاعات به‌روز و دقیق در مورد قیمت انواع ورق های ST37 برای کسب و کارها و صنایع مختلف بسیار ضروری است تا بتوانند بهترین تصمیم‌ ها را در زمینه تولید، خرید و فروش این محصولات اتخاذ کنند و از فرصت ‌ها و چالش‌ های بازار بهره‌ برداری کنند.

نظرتان راجع به این نوشته
شاید این نوشته نیز مورد علاقه شما باشد
دیدگاه کاربران در رابطه با
بررسی روش‌های نوین بازیافت ضایعات آهنی